● 5B042000 СӘУЛЕТ

Біліктілік: Өнер бакалавры

Сәулеттік дизайн – қалалық, ауылдық, саябақ ансабльдері, кіші сәулет формалары, жайғастыру элементтері, визуалды коммуникациялар, тұрғын және қоғамдық ғимараттардың сырт және интерьер, безендіру, жабдықтау және интерьердегі жиһаз.

Графикалық дизайн – графикалық символдар, тауар белгілері, фирмалық стиль, әлуметтік, электронды, баспа және сыртқы жарнама, транзитті жарнама, иллюстрациялар

Өндірістік дизайн – заттар мен бұйымдар,массалық және

Бізге оқуға түсе алады:

- Жалпы орта білім беру мектептерінің түлектері ҰБТ немесе кешенді тест нәтижелерімен күндізгі оқу түрінде 5 жыл;

- Осы бағытта орта кәсіби оқу орындарының (колледж) түлектері: күндізгі және сырттай оқу түрі 3 жылдан кем емес;

- Жоғары оқу орындарының түлектері: күндізгі және сырттай – 3 жылдан кем емес.

Оқудан соң.

5В073000 – Құрылыс материалдарын, өнімдері мен конструкцияларларының өндірісі

Білім бағдарламалары:

- Бетонды және керамикалы құрылыс метарилдарының өндірісі

- Металл конструкцияларын дайындау

Бүгінгі күнгі алуан түрлі ғимартаттар мен нысандар тек сапасы жоғары құрылыс материалдары мен өнімдерінің арқасында тұрғанда алынады.

Мұндай өнімдердің өндірісі құрылыс саласындағы соңғы жетістіктерді пайдалан мүмкін. Жоғары сапалы әсерлі, сенімді және берік метаридардың өндірісіндегі шешімдерді инженер-технолог қабылдайды. Бұл өз өніміне толық жауапкершілік беретін маман.

Қазірігі уақытта құрылыс алаңы жаңа конструкциялар туандайтын орын болуы мүмкін. Бетон қоспарларының икемділігі мен қабілеттілігінің арңасында құрылысты монолитті түрде жүргізуге болады. Тек қоршау мен аралық құрылымдарды ғана емес, қабат пен жалпы түгелобъектті де өндіруге болады. Оқу барасында алынған білім маманға белгім топ қаситтері бар жасанды конгломераттарды жобалаудағы қолданған материалдарға кәсіби баға беруге, құрылыс өндірісінің жүйесі мен технологиясын дәлелді таңдауға кепіл береді.

Түлектер құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру бойынша жұмысқа дайындалған. Қазіргі заманғы тұрғын, қоғамдық және өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды, сондай-ақ жеке және аз қабатты құрылыстарды тұрғызу кезінде жаңа аз қалдықты, экологиялық қауіпсіз технологияларды (ЭЕМ-ді қолдана отырып) алу үшін өндірістің техногендік қалдықтарын пайдалану кезінде ресурс үнемдеуді қамтамасыз ете алады.

Оқыту: Мемлекеттік грант немесе жеңілдіктердің икемді жүйесі бар келісім шарт пен оқуға болады.

Біліктік: - "Техника және технология бакалавры"

Срок обучения:

- жалпы орта білім негізінде – 4 жыл;

- орта кәсіптік білім негізінде-3 жыл (күндізгі, сырттай))

- жоғары кәсіби білім негізінде-3 жыл (әңгімелесу бойынша)

5В073200 – СТАНДАРТТАУ, МЕТРОЛОГИЯ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ (ҚҰРЫЛЫС).

Маманның қызмет саласы: Құрылыс өндірісі саласында сапаны жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлеуді ұйымдастыру; сапа жүйесін әзірлеу және енгізу, ақау себептерін талдау және анықтау және құрылыс өнімдерін өндіру технологиясын бұзу; өлшеудің қазіргі заманғы әдістерін енгізу және стандартталған және біріздендірілген құрылыс материалдары мен бұйымдарын дайындау және сынау сапасын бақылау және т. б.

Кәсіби қызметінің объектісі: өнеркәсіптік қызметтер мен тауарлар; технологиялық процестер; кәсіпорындар мен сынақ зертханаларының жабдықтары; өлшеу, сынау және бақылау әдістері мен құралдары; ғылыми, өндірістік, әлеуметтік және экологиялық қызметті метрологиялық қамтамасыз ету болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері:

ұйымдастыру-басқару: Өнімнің сапасын арттыру және бақылау, Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету, сынау және пайдалану бойынша іс-шараларды әзірлеуді ұйымдастыру ;

өндірістік-технологиялық: өнімнің сапасын арттыру бойынша, метрологиялық қамтамасыз етуді жетілдіру бойынша, жаңа стандарттарды әзірлеу және қолданыстағы стандарттарды, техникалық шарттарды және стандарттау мен сертификаттау бойынша басқа да құжаттарды қайта қарау бойынша тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз ету; сапаны басқару жүйесін енгізу; өлшеудің дәлдігінің және бақылаудың анықтығының оңтайлы нормалары, өлшеу, сынау және бақылау құралдарын таңдау, өлшеуді, сынауды және бақылауды орындау әдістемелерін әзірлеу;

жобалық: сапаны басқарудың жаңа әдістері мен құралдарын құру немесе қолданыстағы әдістерін жаңғырту бойынша жобаның (бағдарламаның) мақсаттарын қалыптастыру; сапаны қамтамасыз ету саласында конструкторлық және технологиялық шешімдерді әзірлеу;

ғылыми-зерттеу: өнім сапасының жағдайы мен динамикасын талдау, өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету, стандарттау және сертификаттау;

инспекциялық-аудиторлық: өнімдер мен қызметтердің сапасына аудит жүргізу; процестер сапасына аудит жүргізу; жеткізушіні бағалау; белгіленген нұсқамаларды орындау үшін верификациялау; аудит бойынша құжаттама жасау.

Біліктілігі - " Стандарттау, метрология және сертификаттау бакалавры»

Оқу мерзімі-4 жыл

Магистратура мамандықтары:

* 6М073000-Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

Магистранттарды дайындау 2001 жылдан бастап жүргізіледі. 10-нан астам бұрынғы ПМУ түлегі. Ғылыми-педагогикалық қызметпен айналысуды жалғастыра отырып, көптеген құрылымдық бөлімшелерде жұмыс істейді. Магистратура бойынша екі білім беру бағдарламасы бойынша дайындық жүзеге асырылады:

- Ғылыми және педагогикалық бағыт (Білім беру бағдарламасы):

Академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі.

Оқу мерзімі-2 жыл

- Бейіндік бағыт (Білім беру бағдарламасы):

Академиялық дәрежесі: техника және технология магистрі.

Оқу мерзімі-1 жыл

* 6М073200-Стандарттау және сертификаттау (құрылыс)

Магистранттарды дайындау 2010 жылдан бастап жүргізіледі.

Магистратура бойынша екі білім беру бағдарламасы бойынша дайындық жүзеге асырылады:

- Ғылыми және педагогикалық бағыт:

Академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі.

Оқу мерзімі-2 жыл

- Бейіндік бағыт:

Академиялық дәрежесі: техника және технология магистрі.

Оқу мерзімі-1,5 жыл

Магистратурада жұмысқа факультеттің, университеттің жоғары білікті инженерлік-педагогикалық кадрлары және облыс пен республика кәсіпорындары мен ұйымдарынан мамандар тартылады.

Магистранттар таяу (Мәскеу қ., Санкт-Петербург, Ресей) және алыс шетелдерде ғылыми тағылымдамадан өтеді. 2013-2014 оқу жылында магистрант Катенбаева А. Италияда, Болонья қаласында ғылыми тағылымдамадан өтті, ал 2014-2015 оқу жылында Брно қаласының (Чехия) техникалық университетінде - 2 адам (Абдразаков А., Нуртазин Р.), қалған магистранттар в. Санг-Петербург г,Омск (СибАДА) тағылымдамадан өтті.

  

Пәндерді сипаттау үлгісі