Факультеттің құрылу тарихы

 

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің биологиялық-химиялық факультеті ретінде 2005 жылы құрылған.

Факультетте 4 ғылым докторы, 16 жуық ғылым кандидаты, 10 PhD докторы, 50 біліктілігі жоғары оқытушы мен мамандардың 50%-дан астамының ғылыми дәрежесі мен атағы бар.

 

Факультет басшылығы

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің деканы - биология ғылымдарының докторы, профессор Ахметов Қанат Қамбарұлы.

    Ахметов Қ.Қ. 1990 жылы аспирантураны бітіріп, биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертацияны табысты қорғады. 1990 жылдан бастап Павлодар педагогика институтының «Жалпы биология», «Зоология, ботаника және ауыл шаруашылығы негіздері», «Зоология, ботаника және физиология» кафедраларының доценті болып істеді. 1996-2003 жылдары С.Торайғыров атындағы ПМУ-да мынадай лауазымдарға ие болды: жаратылыстану және педагогика факультетінің деканы, жаратылыстану және педагогика оқу-өндірістік кешенінің директоры, жаратылыстану факультетінің деканы, жаратылыстану институтының директоры. 2004 жылы шифрі 03.00.19 паразитология мамандығы бойынша биология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациясын қорғады. «ҚР ғылымының Еңбегі сіңген қызметкер» белгісімен марапатталған. Ол биологиялық мамандықтардың оқу жоспарларына «Гельминттердің функционалдық морфологиясы», «Ертістің Павлодар өңіріндегі екі қанатты қансорғыштар және олардың санын биологиялық бақылау» атты арнайы курстарды жасап енгізді.

Қ.Ахметовтың жетекшілігімен биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациясын 4 адам қорғады, 40-тан астам магистрлік диссертация қорғалды, 1999 және 2002 жылдары студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары екі рет ҚР Білім және ғылым министрлігінің грамоталарымен марапатталды. ООО «Сиббиофарм» (Новосібір, Ресей) тапсырысы бойынша «Бактицид» препаратының өзендер жағдайында қансорғыш шіркейлер дернәсілдеріне қолдану технологиясын іске асырды. «Қазақстан Республикасының білім саласындағы Құрметті қайраткері» төс белгісімен марапатталды, 2015 ж.

Б.ғ.д., профессор Қ.Қ. Ахметовпен ҚР БҒМ қаржыландырылатын инновациялық жобалар бойынша үлкен жұмыс атқарылып келеді:

1. «Қоршаған ортаға әсерді бағалау жолымен экологиялық сараптама жүргізу және табиғатты қорғау шараларына аудит». Жоба ұзақтығы: 2011-2014 жж.

2. «Трематод класына жататын паразитті жалпақ құрттардың бекінуінің ұлпалық және жасушалық мханизмдерінің морфофункционалдық ерекшеліктерін зерттеу». Жоба ұзақтығы: 2013-2015 жж.

3. «Павлодар Ертіс маңының табиғи мұрасын (палеонтологиялық) зерттеу, жүйеге келтіру және сақтау». Жоба ұзақтығы: 2012 - 2014 жж.

4. «Жануарлардың ағзасындағы туберкулездің дамуын тежеу және оның алдын алу үшін биологиялық препарат жасау мақсатында кәдімгі бұзаубастың (Grylotalpa gryllotalpa) биологиялық ерекшеліктерін зерттеу».

Негізгі ғылыми еңбектері:

1.Функциональная морфология и функциональные основы молекулярной организации эукариотических клеток : учебное пособие для магистрантов и докторантов специальности 6M060700, 6D060700-Биология. Паводар, 2013 ж.

2. Особенности ультраструктурной организации эпителия кишечника трематоды. «Вестник Зоологии», №6, 2013. с.68-69.

3. Ультраструктура и функциональная морфология мужской и женской особей трематоды Dendrithobilharcia pulverulenta (Braun, 1901) (Trematoda: Schisthosomatidae)// Российский паразитологический журнал. 2012, № 4. С.14-23

4. Функциональная морфология покровной ткани и кишечного эпителия представителей класса Trematoda (тип Plathelminthes) / Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, №9, 2012, г. Москва. (18-19)

5. Некоторые особенности яйцеклеток трематод семейства Echinostomatidae (Same characteristics of ovarium of Trematodes famale Echinostomatidae)// Global communicathion and internathional scieutific jornal. 2010, №2 (3). P. 75-79 (Niderland).

6. Электронномикроскопическое исследование мужских гамет трематоды Echinostoma revolutum (Frochlich, 1802).- Периодический международный научный бюллетень. Перспективы инноваций в экономике и бизнесе, Чехия, Прага.

7. Ультраструктура сперматозойдов трематоды hypoderaeum conoideum (trematoda: echynostomatidae).- «Биоразнообразие и устойчивое развитие природы и общества» Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию КазНУ им.аль-Фараби и 75-летию биологического факультета. Часть2. Алматы «Қазақ университеті» 2009. Стр.65-68.

8. К вопросу о структурной и функциональной организации наружного слоя покровов трематод.// ВЕСТНИК КазНУ Серия биологическая. №4 (39)\ 2008. Стр. 36-38

9. Особенности ультраструктурной организации семенников, семенного пузырька и простатической железы трематоды Hypoderaeum conoideum// Вестник КазНУ им. Аль-Фараби, серия биологическая. №4. 2008. С.38-52

10. Электронно-микроскопическое исследование мужской половой системы трематоды Hypoderaeum conoideum. – Поиск. Ізденіс. Серия естественных и технических наук. №4. 2008. С.50-67.

11. Роль формирования синцитиальной структуры покровной ткани у плоских червей// Вестник КазНПУ. Серия биологическая. 2008. С.15-19.

12. К вопросу о роли синцитиальных структур в органая паразитических и плоских червей.– Материалы международной конференции «Валихановские чтения 13». Кокшетау, 2007. С.69-75

Оқытатын пәндері: Павлодар Ертіс маңының қансорғыш қосқанаттылары; Омыртқасыздардың функционалдық морфологиясы; Қазіргі жалпы паразитологияның өзекті мәселелері.

Ғылыми зерттеу саласы: паразитология, функионалдық морфология, омыртқасыздар зоологиясы, цитология

Докторлық диссертация тақырыбы: Функциональная морфология кожно-мускульного мешка и пищеварительной системы трематод различных таксономических и экологических групп.

Ғылыми-педагогикалық өтілімі: 34 жыл

 

Дюсембаева Алма Талгатбековна

Лауазымы: оқу ісі бойынша  деканның орынбасары, оқытушы (ассистент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, 2001-2006 жж Бакалавр, С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті, мамандығы – Экология, 2015-2017 жж – Магистратура,  Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, мамандығы – 6М060800-Экология.

Оқытатын пәндері: Өсімдіктер систематикасы, жаратылыстанудың экологиялық аспектілері, адам экологиясы, биогеохимия және экотоксикология, биологическая экология, профессиональный казахский язык, Қазақстан биоресурстары, Микроорганизмдер экологиясы, өнеркәсіптік экология, әлемдік экология, табиғатты пайдаланудағы экологиялық негіздер , экологиялық менеджмент, экологиядағы математикалық моделдеу.

Жұмыс өтілі: Жалпы еңбек өтілі-12 жыл, оның ішінде ғылыми-оқытушылық өтілі - 3 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 9 ғылыми мақаласы жарияланған

1. Экологическая оценка состояния атмосферы города Павлодар //Вестник КазНПУ им Абая. 

Серия «Естественно-географические науки», №2 (48)  – Алматы: 2016г., – С. 61-63   

2. Павлодар қаласының ауа бассейінінің өндіріс кәсіпорындары және автөкөлікпен ластануы //Абай атындағы ҚазҚПУ, Хабаршы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №3 (49) –  Алматы:  2016ж., 98-101 бет.

 

3. Павлодар қаласының атмосфера жағдайына экологиялық баға беру//Интернаука: научный журнал. № 1 (1) Часть 3 – М., Изд. «Интернаука», 2016г., –. С 47-49. РИНЦ

4. в других изданиях Республики Казахстан:
А.В. Убаськин, А.Б.Калиева, А.Т. Абдулина. Экологические проблемы экосистемы среднего Иртыша и пути их решения// Вестник КазНАЕ, №3 Астана, 2017. – С 95-98.

5. в журналах ККСОН РК:
Калиева А.Б., Нургожин Р.Ж., Биткеева А.А., Абдулина А.Т. Характеристика техногенного воздействия на подземные воды г. Павлодара // Вестник СГУ им. Шакарима, серия биологическая. – Семей, 2018. ВАК

6. Абдулина А.Т., Байсекеева А.К. Павлодар қаласының ауа бассейінінің өндіріс кәсіпорындары және автокөлікпен ластануы// Международная конференция молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XVIII Сатпаевские чтения», Павлодар 2018

7. Абдулина А.Т., Мақышбаева Е.Ж., Аканова М.А. Атмосфера қабатының өндірістік қалдықтармен ластануы// «Павлодар облысының экология және табиғатты пайдаланудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары, Павлодар, С. Торайғыров ПМУ, 2018. 310-315 б

8. Абдулина А.Т., Кенжеғазы М.К., Нурғали С.Е. Экологиялық менеджмент жүйесін өнеркәсіптік орындарға енгізудің механизмі (мұнай – химия саласы мысалында)// «Павлодар облысының экология және табиғатты пайдаланудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары, Павлодар, С. Торайғыров ПМУ, 2018. 281-286 б

9. Абдулина А.Т., Толеужанова А.Т., Рахметова А.М., Акимбекова Н.Ж. Өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өндеу әдістері// «Павлодар облысының экология және табиғатты пайдаланудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференцияның материалдары, Павлодар, С. Торайғыров ПМУ, 2018. 265-268 б

Ғылыми зерттеу саласы: экология, қоршаған ортаны қорғау.

Кәсіби жетістіктері, сертификаттар: Сертификат о прохождении курсов Литовского эдукологического университета, г. Вильнюс, Литва 2016 г., Сертификат о прослушивании лекции на тему «Охрана окружающей среды и здоровья» 15-30.11 2016 г. Ульяновский государственный университет, Грамота ежегодной научной конференции студентов и магистрантов КазНПУ им Абая Алматы 2015 г. «Creativity, Innovation and Intellectual Properties Pavlodar, 2017, S. Toraighyrov Pavlodar State University, 6 часов. «Основные навыки работы с информационной платформой Web of Science: поиск научной информации и подбор журнала для публикации» Павлодар, 2018, Министерство образования и науки Республики Казахстан, Павлодарский Государственный Университет им. С. Торайгырова, 2 часа Прошла курс подготовки «Mentor’s School», Павлодар, 2018, Министерство образования и науки Республики Казахстан, Павлодарский Государственный Университет и мениС. Торайгырова, 12 часов. For attending the Google Classroom training Pavlodar, 2019, S. Toraighyrov Pavlodar State University, 2 часа, «Система экологического менеджмента. Стандарт ISO14001(экологические риски, аспекты, аудит, лидерство, политика, несоответствия, улучшение)» Астана, 2019, ТОО «Учебный центр- GREENORDA», 72 часа, «Возможности ЭБС BOOKS для преподавателей в учебном процессе».

 

Алькеев Мирас Армиянович 

Лауазымы: жалпы сұрақтар бойынша деканның орынбасары,

Ғылыми, академиялық дәрежесі: PhD докторы

Ғылыми, академиялық атағы: -

Бiлiмі: жоғары, Джезказган педагогикалық институты, мамандығы – география және биология оқытушы (1987-1992жж.). Магистратура- С№ Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – «Туризм» 6М090200 (2012-2014жж.)

Оқытатын пәндері: Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, материктің және мұхиттардың физикалық география, туризмология негіздері, халықаралық туризмнің тарихы, халықаралық туризмнің географиясы, діни туризм

Жұмыс өтілі: 29 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 98-ден аса ғылыми еңбектері

1. Совместная монография Геоэкология Баянаулского государственного национального природного парка

2. Гидроминеральные ресурсы Павлодарской области

3. Районирование Ландшафтов Павлодарской области для развития туризма и отдыха

4. Оценка климата Павлодарской области для развития туризма и отдыха

Ғылыми зерттеу саласы: Экономикалық география, аумақтың аудандастыруы, геополитика, рекреациялық география

 

Уалиева Римма Мейрамовна

Лауазымы: Ғылыми іс-жұмыстары бойынша деканның орынбасары, «Биология және экология» кафедрасының қауымдастырылған профессоры.

Ғылыми, академиялық дәрежесі:  PhD докторы

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары 2008–2012 жж. – Бакалавриат, С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті; 2012–2014 жж. – Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті; 2014-2017 жж. – Докторантура, С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті.

Оқытатын пәндері: Зоология, Жасуша биологиясы, Биологиялық генетика, Иммунология, Жалпы гистология, Биология, Молекулярлық биология, Жалпы паразитология, Омыртқалы жануарлардың мінез-құлқы.

Жұмыс өтілі: 6 жыл 

Ғылыми еңбектер тізімі: 25 жуық ғылыми мақалалары жарияланған 

1. Ultrastructure and functional morphology of tegument in male and female trematodes Dendrithobilharcia Purverulenta (Braun, 1901) (Trematoda: Schistosomatidae). Int J Pharm Bio Sci 2016 April; 7(2): (B) 257 – 263. Скопус

2. Способы адаптации трематод к паразитическому образу жизни. Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия. Материалы X международной научной конференции. Часть 1. Естественные и технические науки. Северный Чарльстон, Южная Каролина, США 17-18 февраля 2016 года. С. 42-48.

3. Micromorphology of male reproductive system and spermatogenesis of trematode Azygia lucii. 7th International Conference on Science and Technology by SCIEURO in London, 23-29 October June 2016. Р. 139-145.

4. Peculiarities of the structure of male reproductive system in trematode Parastrigea robusta (Trematoda: Strigeidae) // On Line Journal of Biological Sciences. – 2017. – Vol. 17(2). – Р. 88-94.

5. Особенности структурной организации железы Мелиса трематоды с недифференцированным телом Dendrithobilharcia purverulenta (Braun, 1901) // Актуальные вопросы и перспективы развития современной науки: матер. III-й междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – СПб., 2017. – С. 15-20.

6. Экологические основы биологического контроля численности Simuliidae на р. Иртыш в Павлодарской области // Химия, физика, биология, математика: теоретические и прикладные исследования: сб. ст. по матер. XV междунар. науч.-практ. конф. – Москва, 2018. – №9(8). – C. 15-21.

7. Функциональная роль желточников и тельца Мелиса трематоды Parastrigea robusta // Вестник КарГУ им. Е.А. Букетова. – 2019 - №1(93)/2019. – С. 57-65.

8. Ақуыздар экспрессиясының өсімдікті жүйусі // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. – 2018. - №4(125)/2018. – С. 49-58.

Ғылыми зерттеу саласы: зоология, паразитология, цитология 

Кәсіби жетістіктері: республикалық және облыстық конкурстардың жеңімпазы, Алғашқы Президент Фонты степендиясының иегері, К. Сатпаев арнаулы степендия иегері, «Жаз ғалым» конкурсының жеңімпазы, «Жас магистр» конкурсының жеңімпазы, халықаралық конференциялар қатысушы, ғылыми-зерттеу жұмыстарының қатысушысы, Павлодар облысының жас ғалымдар тізіміне енгізілген.

 

Деканат: С. Торайғыров атындағы ПМУ, Ломов к-сі, 64 үй, 509 каб., тел. 673647 (1185)

Декан: тел. 673668 (1188)

 

Факультеттің құрылымында 3 арнайы кафедра бар:

 

Бакалавриаттың оқыту бағдарламасының аккредиттелген тізілімі:

1. 6В05101 Биология

2. 6В05201 Экология

3. 6В05103 Медицинадағы қолданбалы биология және моделдеу

4. 6В05203 Қоршаған ортаны қорғау және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану

5. 6В07107 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

6. 6В07108 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

7. 6В05302 Химия

8. 6В07109 Oil and Gas Refining

9. 6В05202 География

10. 6В11101 Туризм

 

Магистратураның оқыту бағдарламасының аккредиттелген тізілімі:

1. 7М05101 Биология (ғылыми-педагогикалық)

2. 7М05151 Биология (профильді)

3. 7М05201 Экология (ғылыми-педагогикалық)

4. 7М05251 Экология (профильді)

5. 7M07108 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы (ғылыми-педагогикалық)

6. 7M07158 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы (профильді)

7. 7M07109 Органикалық заттардың химиялық технологиясы (ғылыми-педагогикалық)

8. 7M07159 Органикалық заттардың химиялық технологиясы (профильді)

9. 7M05302 Химия (ғылыми-педагогикалық)

10. 7M05352 Химия (профильді)

11. 7М05202 География (ғылыми-педагогикалық)

12. 7М05252 География (профильді)

13. 7М11101 Туризм (ғылыми-педагогикалық)

14. 7М11151 Туризм (профильді)

 

Докторантураның оқыту бағдарламасының аккредиттелген тізілімі:

1. 8D05101 Биология

 

Ғылыми-өндірістік зертханалар

Ғылыми-зерттеу жұмыстары

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы

Оқу жұмысы

Оқу-әдістемелік жұмысы

ҒЗЖ және СҒЗЖ

Тәрбие жұмысы

Материалды-техникалық база

Факультетінің жетістіктері

Үздік түлектері