Оқу-әдістемелік жұмыс

Кафедраның мақсаттарына сәйкес әдістемелік жұмыс бөлімінде сапа саласында оқу үрдісінде маңызды жоғары деңгеймен қамсыздандырылған.

«Керек» баспасы арқылы оқу-әдістемелік әдебиеттерді басып шығару жоспары әр оқу жылында жүзеге асырылады.

Барлық мамандықтар бойынша қазақ және орыс тілінде толық көлемде ОӘПК құрастырылған, барлық мамандықтар бойынша ЭПК бар. ЭПК мазмұны жылда жаңа талаптарға сәйкес ғылым мен тәжірибенің соңғы жетістіктері түлектерге қарастырылған. Мамандықтың элективті пәндер мазмұнының тізіміне негізгі өзгерістер енгізу білім беру ұсыныстарының қызметі болып табылады.

Кафедраның оқу-әдістемелік жұмыс жоспарын іске асыру жұмыс оқу бағдарламаларын, силлабустарын, әдістемелік ұсыныстарды және курстық жұмысты (жобаларды), білімді бақылауға және мемлекеттік және орыс тілдерінде қорытынды бақылауға арналған материалдарды әзірлеу және қайта растау арқылы жүзеге асырылды.

Кредиттік технология бойынша оқыту жүйесін құру басқа университеттерде игерілген пәндерді қайтадан алуда академиялық ұтқырлыққа мүмкіндік береді. Жұмыс жоспарында кез-келген жұмыс жүктемесін игергеннен кейін, кредиттердің жинақтау функциясын іске асыруға, білім беруді жалғастыра отырып және білім берудің келесі деңгейіне көшу кезінде студенттің білім беру траекториясындағы ұстанымын анықтауға мүмкіндік беретін бақылау нысаны ұсынылған.

Кәсіби дағдыларды жетілдіру мультипликативтік бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

- инициативті-іздеу ғылыми зерттеулерін іске асыру;

- түрлі тақырыптық бағыттардағы ғылыми зерттеулер әдіснамасын зерттеу;

- кәсіпорындармен және ұйымдармен ынтымақтастық шеңберінде шарттық ғылыми жобаларды іске асыру;

- республикалық және халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу;

- ғылыми жарыстарға қатысу;

- шет тілдерін игеру бойынша маманданған курстарға бару.

Профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру және сапалы нәтижелер келесі аспектілерге бағытталды:

- дәріс материалдарын жаңарту;

- әдістемелік материалдарды әзірлеу;

- дәріс және тәжірибелік сабақтарды өткізудегі интерактивті оқыту әдістерін енгізу.