Факультет тарихы

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті 2003 жылдың маусым айында С. Торайғыров атындағы ПМУ ректорының бұйрығымен құрылды. Факультеттің негізін салушы, алғашқы деканы жалпы және теориялық физика кафедрасының профессоры, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Тлеукенов Садритен Кабдығалиұлы (2003-2010).

2010-2011 оқу жылы аралығында – информатики және ақпараттық жүйелер кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Нурбекова Жанат Кунапияқызы.

2011 жылдан бастап факультет деканы физика және аспап жасау кафедрасының профессоры, физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент Испулов Нұрлыбек Айдарғалиұлы.

 

Факультет басшылығы

Испулов Нурлыбек Айдаргалиевич - физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы, ф.-м. ғылымдарының кандидаты, ХАА корреспондент-мүшесі, ҚР ҒжБМ БҒСБК доценті, «Физика және аспап жасау» кафедрасының профессоры

Білімі: жоғары 1997-2001 жж., «Физика» мамандығы, С. Торайгыров атындағы ПМУ;
магистратура, 2001-2003 жж., «Физика» мамандығы, С. Торайгыров атындағы ПМУ.

Кандидаттық диссертация тақырыбы: Матрицант әдісімен анизотропты ортадағы термосерпімділіктің байланысқан есептерді аналитикалық шешуі

Оқытатын пәндер: Физика, Модели механики сплошной среды, Толқындық үрдістер, Физикалық үрдістерді зерттеуде матрицант әдісі, Физикалық өрістер теориясы, Материаловедение, Конструкционные материалы и их дефекты.

Жұмыс өтілі: 14 жыл

Ғылыми жұмыстардың тізімі: барлығы 80-нен астам ғылыми еңбек, соның ішінде:

1. The attenuation coefficient and the velocity of thermal and elastic waves in orthorhombic syngony anisotropic media classes 222 and mm2. Вестник КарГУ, серия Математика. – Караганды, изд-во КарГУ, 2014. - № 2(74), стр. 129-135, издание, рекоменд. КСОН МОН РК (соавторы: Тлеукенов С.К., Аринов Е., Сейтханова А.К.).

2. One-dimensional wave propagation in anisotropic mediums of crystals among different classes. Вестник ПГУ. Серия Физико-математическая, № 1, Павлодар, НИЦ ПГУ им. С. Торайгырова, 2014, 95-102 (соавторы: Тлеукенов С.К., Сейтханова А.К., Кисиков Т.Г.).

3. О развитии совместной двухдипломной магистерской программы между вузами Казахстана и России. Материалы Международной научно-практической конференции «ХIIІ Байконуровские чтения», 11 октября 2013 г., стр. 190-193, (соавторы: Омирбаев С.М., Джарасова Г.С.).

Ғылыми зерттеу саласы: анизотропты ортадағы термосерпімділіктің толқындық үрдістер

Кәсіби жетістіктері: Павлодар облысы Әкімінің гранты (қыркүйек, 2006 ж.), Цзяо-Тунг Университінде тәжірбиеден өтті (Шанхай, мамыр 2012 ж.), Шанхай ынтымақтастық ұйымыны бойынша Жас ғалымдардың мектебінде тәжірибеден өту грант жеңіп алды, Москва, қазан 2013 ж., ҚР Ғылым және Білім Министрінің алғыс хатымен марапатталды. (мамыр 2014 ж.)

 

Жуспекова Нургуль Жумагазиевна - академиялық мәселелер жөніндегі декан орынбасары, физика магистрі

Бідімі: Негізгі 1989-1994 жж., «Физика және информатика» мамандығы, С. Торайгырова атындағы ППИ;
магистратура, 2006-2007 жж., С. Торайгыров атындағы ПМУ.

Магистрлік десертация тақырыбы: Молекулалардың өзара әсерлесуін модельдеу

Оқытатын пәндер: физика, физика полупроводников, жартылай өткізгіштер физикасы, конденсацияланған күй физикасы, электричество и магнетизм, механика.

Жұмыс өтілі: 14 жыл

Ғылыми еңбектерінің тізімі: барлығы 14, соның ішінде:

1. «О матричном решении задач распространения термоупругих анизотропных средах». «IX международная научно-практическая конференция» 2014г. г.Новосибирск

2. «Одномерный случай распространения пьезоупругих волн в кристалле тетрагональной сингонии класса 422» (в соавторстве с Зейтовой Ш.С.). «XIV Сатпаевские чтения»

3. «О матричной формулировке задачи отражения и преломления пьезоупругих волн» (в соавторстве с Зейтовой Ш.С.). «XIV Сатпаевские чтения»

Ғылыми зерттеу саласы: Термосерпімді анизотропты ортадағы толқындық процесстер

Кәсіби жетістіктері: Университеттің «Үздік куратор» болып таңдалған (Физ-301, Физ-302 топтарының).

 

Раушан Сайлауовна Куанышева - ғылыми жұмыс бойынша декан орынбасары

Бiлiмі: жоғары 

- Бакалавриат, C. Торайғыров ат. ПМУ, «Физика және есептеу техникасы», 1994-1998 жж.

- Магистартура, ПМПУ, Магистратура, информатика магистрі, 2007-2009 жж.

- Аспирантура, Ресей, Омбы мемлекеттік педагогикалық университеті, білім беруді ақпараттандыру, оқытушы-зерттеуші, 2015-2018 жж.

Оқытатын пәндері: Бағдарламалау технологиясы (С++), Information and communication technologies, Алгоритмдік тілде бағдарламалау (С#), Корпоративті бағдарламалық қамтамасыз етуді өңдеу (Java), Киберқауіпсіздік негіздері, Қазіргі замаңғы операциялық жүйелер және киберқауіпсіздік, Инженерлік бағдарламалық қамтама, Өндірістік үрдістерді автоматтандыру, Автоматтандырылған жүйелерді жобалаудың арнайы сұрақтары, Білім және мәліметтер қоры, Кроссплатформалық бағдарламалау

Жұмыс өтілі: 21 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 10 аса ғылыми мақалалары және тезистары бар

1. Проблема формирования ИКТ-компетентности будущих бакалавров техники и технологий в условиях полиязычного образования. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», Омск, 20-21 ноября 2015 г.

2. О развитии ИКТ-компетентности бакалавров технического направления. Сборник материалов Международной научно-практической конференции Информатизация образования: теория и практика, Омск, ОмГПУ, 2016

3. Анализ профессиональной подготовки будущих бакалавров техники и технологий, Современные проблемы науки и образования, ВАК 1 (6).

4. Структура и содержание ИКТ-компетентности бакалавров техники и технологий в условиях полиязычия. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Информатизация образования: теория и практика, 2017, с. 249-251

5. Формирование ИКТ-компетентности будущих бакалавров технических направлений. Р.С. Куанышева, О.Г. Потапенко, М.П. Лапчик, М.И. Рагулина. Вестник ПГУ "Серия физико-математическая", 2017, № 5.

6. Developing ICT Competences in Bachelors of Engineering and Technology in a Multilingual Environment M. Lapchik R. Kuanysheva, A. Asainova, M. Ragulina, M. Rafulina. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICE, Indexed in Scopus 7 (3), 2019.

7. Учебное пособие "Русско-казахско-английский толковый словарь по информационно-коммуникационным технологиям". Р.С. Куанышева, М.П. Лапчик, М.И. Рагулина, А.Ж. Асаинова, Павлодар. Toraighyrov University, 2019.

Ғылыми зерттеу саласы: Полиязычие жағдайында техника және технологиялар бакалаврларының АКТ-компетентлігін дамыту әдістемесі.

Кәсіби жетістіктері: 

- Жоғарғы оқу орындарының оқытушыларына арналған «Жаңа педагогикалық технологиялар» білім беру бағдарлама курсының тыңдаушының сертификаты, Өрлеу, Алматы, 2017.

- Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының «XVI Сәтпаев оқулары» атты халықаралық ғылыми конференциясына қатысушының сертификаты, Павлодар, 2016 ж. 

- «Білім беру жүйесінің информатизациясы: теориясы және тәжірибесі» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысушының сертификаты, Омбы-2015, 2016, 2017.

- Ғылыми зерттеулер үшін Thomson Reuters ресурстары бойынша  семинар қатысушының сертификаты, 2015 ж. 

- «Павлодар облысының дамуында еңбек сіңіргені үшін» алғыс хат, Павлодар облысының білім беру басқармасы, 2011 ж.

 

Джусупова Эльмира Маратовна - тәрбие жұмысы бойынша декан орынбасары, жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Білімі: жоғары, Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 5В060100 Математика, 2014ж. 

Магистратура, Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6М060100 Математика, 2016 ж.

Оқытатын пәндері: Математика, жоғары математика, дифференциалдық теңдеулер.

Жұмыс өтілі: 1 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 11 басылым, оның ішінде:

1. On solutions of comparisons of two variables on elements of the finite group. Materials of the international scientific – practical conference «Science and Education: no Language Barriers» in three volumes. Pavlodar: PSU after S.Toraigyrov, 2011.;

2. О характеризации абелевых групп. Сборник докладов IV Республиканской студенческой научно – практической конференции по математике, механике и информатике. – Астана, 2012г.;

3. Направленные отношения и представления кванторных операций. Материалы международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XIII сатпаевские чтения» -11-13 апреля 2013г.;

4. Теоретико-групповое отношение коммутативности. IX Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2014», Астана, 2014г.;

5. О смежных классах группы по центру. Материалы международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников « XV Сатпаевские чтения», 2015;

6. Количественные характеристики элементов мультиграфов классов сопряженных элементов конечных групп. Материалы международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников « XIX Сатпаевские чтения»,посвященной 120 – летию Академика К.И. Сатпаева, 2019, том 21.

Ғылыми зерттеу саласы: Бинарные отношения и абелевы группы.

Кәсіби жетістіктері: халықаралық ғылыми конференцияларға қатысқаны үшін сертификаттар

 

Байланыс ақпараты

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканаты бас корпуста, 412 кабинетте орналасқан.

Байланыс телефоны: 67-36-46

Ішкі телефондар:

Факультет деканы: 11 – 69

Орынбасарлары: 11 – 71

Хатшы: 11 – 71

 

Факультет мамандықтары

Қазіргі уақытта, факультет келесі мамандықтары бойынша мамандар дайындайды:

1) 5В060100 – Математика. «Актуарлы математика» білім беру бағдарламасы.

2) 5В010900 – Математика.

3) 5B060200 – Информатика.

4) 5B070300 – Ақпараттық жүйелер. Білім беру бағдарламалары: экономикадағы АЖ; инженерлік істегі АЖ .

5) 5В060400 – Физика

6) 5В060300 – Механика

7) 5В071600 – Аспап жасау

8) 5В070400 – Есептеуіш техникасы және бағдарламалаумен қамтамасыз ету, сондай-ақ , келесі мамандықтар бойынша магистрлер:

6М060100 – Математика.

6М060100 – Математика.

6M011100 – Информатика

6M070300 – Ақпараттық жүйелер

6М060400 – Физика

6М071600 – Аспап жасау

 

Факультет кафедралары

Факультеттің құрамында 3 кафедра бар:

Физика және аспап жасау кафедрасы – кафедра меңгерушісі физика-математика ғылымдарының кандидаты, С. Торайғыров атындағы ПМУ доценті Досанов Талгат Сапарғалиұлы.

Жоғары математика және математикалық модельдеу кафедрасы – кафедра меңгерушісі физико-математика ғылымдарының кандидаты, ЖАК доценті, С. Торайғыров атындағы ПМУ профессоры Павлюк Иван Иванович.

Ақпараттық технологиялар кафедрасы - кафедра меңгерушісінің м.а. қауымд. профессор (доцент), техникалық ғылымдар кандидаты, С. Торайғыров атындағы ПМУ доценті Фандюшин Владимир Иванович.

 

Аккредитацияланған мамандықтар

5В071600 – Аспап жасау; 6М071600 – Аспап жасау; 5В0704000 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қаматамасыз ету; 6М011100 – Информатика, 6М060100 – Математика; 6М060400 – Физика (НКАОКО, 2014 жыл)

5В060200 Информатика; 5В070300 Ақпараттық жүйелер;  6М060200 Информатика; 6М070300 Ақпараттық жүйелер

 

 

Материалды-техникалық базасы

Факультет жетістіктері

Ғылыми-зерттеу жұмысы

Оқу-әдістемелік жұмысы

Тәрбие жұмысы

2015-2016 оқу жылына арналған факультеттің тәрбие жұмысының жоспары