Т.А.Ә.: Ахмеджанова Гүлнар Бисенғазықызы

Лауазымы: кафедра меңгерушісі

Ғылыми, академиялық дәрежесі: құқық ғылымдарының докторы

Ғылыми, академиялық атағы: академик Международной Академии информатизации

Білімі: высшее, КазГУ им.аль-Фараби, 1993 г.

Оқытатын пәндері: Мемлекет және құқық теориясы, Мусульман құқығы

Жұмыс өтілі: 17 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: монография на тему «Суд биев и институт присяги в обычном праве казахов», 3 учебных пособия, более 35 статей.

1. Formation of professional competence of legal specialty students in the elective courses studying //INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 18, 11163- 11173. - (Скопус в соавторстве)

2. Источники регулирования брачных отношений с участием иностранных граждан//Материалы международной научно-практической конференции. Сатпаевские чтения. – Павлодар, 2018. – 103-106.

3. Необходимые условия для заключения брака с участием иностранного гражданина//Материалы международной научно-практической конференции. Сатпаевские чтения. – Павлодар, 2018. – 107-110.

4. Взаимоотношения государства и религиозных объединений в Республике Казахстан: конституционно – правовые аспекты //Известия НАН РК, серия гуман. и обществ. Наук. Алматы, 2019. - (в соавторстве Воронова Т. Олжабаев Б., Шамшудинова Г., Григорьева Р.)

Ғылыми зерттеу саласы: мемлекет және құқық теориясы саласындағы маман

Кәсіби жетістіктері: құқық ғылымдарының докторы, ХАА академиягі.

 
 

Т.А.Ә.: Ишеков Константин Анатольевич

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: құқық ғылымдарының докторы

Ғылыми, академиялық атағы: профессор

Білімі: 1999 ж. – жоғарғы заңи (Саратов мемлекеттік құқық академиясы). «Юриспруденция» мамандығы бойынша «заңгер» біліктілігі тағайындалды.

Ғылыми еңбектер тізімі: 

1. Механизм реализации конституций и уставов субъектов Российской Федерации// Государство и право. -2016. -№ 4. -С. 63-72.

2. Содержание конституционного (уставного) законодательства в условиях федеративного устройства современной России (статья)// Конституционное и муниципальное право. -2016. -№ 7. -С. 33-36.

3. Нормативное правовое регулирование антикоррупционной политики: проблемы и перспективы// Российский следователь. -2017.- № 24. -С. 28-32.

4. Имущественные права как категория гражданского процессуального права// Законы России: опыт, анализ, практика.- 2018.- № 8.- С. 50-54.

Кәсіби жетістіктері: 

2010-2011 ж. – «Межрегиональное государственное управление в современной России: состояние и перспективы» тақырыбына жас ресей ғалымдары-ғылым кандидаттары және жас ресей ғалымдары-ғылым докторларын мемлекеттік қолдау үшін Ресей Федерациясы Президентінің гранты бойынша жұмысқа қатысты. 

2011 ж. – жоғарғы оқу орындары оқытушылары және ғылыми-зерттеу мекемелерінің ғылыми қызметкелері арасында өткізілетін 2010 жылдың үздік ғылыми оқулық атты Бүкілресейлік байқауының лауреаты.

2012 ж. – Саратов облыстық соты тұсындағы Ғылыми-кеңес беру кеңесінің құрамына енгізу.

2013 ж. – «Гуманитарлық саладағы үздік ғылыми оқулық - 2013» халықаралық байқауының «Философия, әлеуметтану, саясаттану, құқықтану, ғылымтану» номинациясының лауреаты.

2013 ж. бастап «Правовая культура» ғылыми журналының редакциялық алқасының мүшесі болып табылады.

2013 ж. – NOTA BENE - AURORA GROUP Академиялық баспа тобының ғылыми рецензенті.

2014 ж. – жоғарғы оқу орындары оқытушылары және ғылыми-зерттеу мекемелерінің ғылыми қызметкелері арасында өткізілетін 2013 жылдың үздік ғылыми оқулық атты Бүкілресейлік байқауының лауреаты.

 

Т.А.Ә.: Бастемиев Серик Каирбекович

Лауазымы:  доцент

Ғылыми, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының кандидаты , ВАК доценті.

Ғылыми, академиялық атағы: ВАК доценті

Білімі: жоғарғы, КСРО ІІМ ВЛКСМ 60 ат. Ленинград жоғарғы саяси училищесі, бітіру жылы 1988

Оқытатын пәндері: қылмыстық құқық, қылмыснама, қылмыстық-атқару құқығы

Жұмыс өтілі:  жалпы өтілі 35 жыл, оның ішінде ғылыми-оқытушылық – 12 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 2 монография, 2 оқу құралы, 40-тан астам мақаланың авторы болып табылады.

1. The right of social security of the Republik of Kazakstan: textbook. S.Bastemiev, B.Nurgazinov, Zh.Karibaeva, А. Akhmedzhanov - Pavlodar: Kerekou, 2017. – 68 p.

2. О династии Юань //Вестник ПГУ, 2016. – с. 60-65.

3. О династии Кураишитов// Вестник ПГУ, 2017.- С. 89-94.

4. О династии Омеядов. // Краеведение. - 2017. – С. 89-94.

5. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы (жалпы бөлім)»: 5B030100- «Құқық» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған оқу құралы. – Павлодар, 2019. – 103 б. ( в соавторстве Ахмеджанова Г.Б.)

 
 

Т.А.Ә.: Темирова Еркеш Әсетқызы

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: құқық ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі:жоғары, 1973 жылы Алматы қаласы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Мамандығы – құқықтану, біліктілігі – заңгер.

Оқытатын пәндері: Сот және сот төрелігі

Жұмыс өтілі: оқытушылық қызметі 10 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 50 мақаланың авторы.

Этапы оценочной деятельности в гражданском судопроизводстве.

Понятие и сущность судебного доказательства.

Ғылыми зерттеу саласы: сот және сот дәлелдемелер саласындағы.

Кәсіби жетістіктері: құқық ғылымдарының кандидаты,судья.

Т.А.Ә.: Олжабаев Булат Хабдуллинұлы

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: құқық ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: 1) техникалық, Казақ политехникалық институты. 2) заңи білімі, КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебі. ІІМ органдарындағы жұмыс өтілі – 20 жыл. Білім беру жүйесінде – 1999 жылдан бастап. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аспирантурасы, 2006 жылы 12.00.02-конституциялық құқық мамандығы бойынша диссертациясын қорғады.

Оқытатын пәндері: Мемлекет және құқық теориясы, Халықаралық бұқаралық құқық, ҚР конституциялық құқығы.

Жұмыс өтілі: оқытушылық қызметі 16 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 30-дан астам мақаланың авторы болып табылады. ҚР конституциялық құқығы пәні бойынша оқу құралының авторы болып табылады. Қазіргі уақытта ҚР конституциялық құқығы пәні бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Жер заңнамасы бойынша. Кредиттік оқыту жүйесі бойынша.

1. Formation of professional competence of legal specialty students in the elective courses studying //INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 18, 11163- 11173. - (Скопус в соавторстве)

2.The Model of the Formation of the Legal Competence of the Students In the Study of Legal and Historical Subjects//Journal of Advanced Research in Law and Economics Call for papers Volume VIII, Issue (25),Summer 2016.-((Скопус в соавторстве)

3. International and Legal Aspects of the Development of Social Security in the Republic of Kazakhstan// Вестник Академии МВД КР.-2017.-№3. -с 46-50.

4. Роль Первого Президента Республики Казахстан в становлении и развитии конституционализма// Вестник КазНУ. Серия юридическая, 2018. – С. 89-96.

5. Правовые основы контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды и природопользования// Журнал правовых исследований//Journal of law research, 2018. – с. 83-92

Ғылыми зерттеу саласы: ҚР Конституциялық құқығы

Кәсіби жетістіктері: ХАА корреспондент мүшесі.

 

Т.А.Ә.: Григорьева Роза Васильевна

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: тарих ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, КазГУ, 1965

Оқытатын пәндері: Конституционное право зарубежных стран, защита прав и свобод граждан, сравнительное правоведение

Жұмыс өтілі: 50 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 40 мақаланың авторы: Фольклорные источники в исследовании Е. Бекмаханова, Проблемы развития казахской государственности в первой половине XIX века в исследованиях Е.Бекмаханова, Г.Н. Потанин о воззрениях своего современника и друга Ч.Валиханова, Население Павлодарской области в годы Великой Отечественной войны, Е. Бекмаханов о судебно-правовых реформах в государстве Кенесары Касымова в первой половине XIXвека, Конституционное право зарубежных стран (учебное пособие для студентов юридических специальностей), Из истории возникновения и развития парламента за рубежом. Разработано и внедрено в учебный процесс спецкурсы: Демографические процессы в Казахстане; История Павлодар - Экибастузского ТПК; История южных и западных славян

Ғылыми зерттеу саласы: педагогика

Кәсіби жетістіктері: тарих ғылымдарының кандидаты

 

Т.А.Ә.: Косынтаев Қайрат Балтабекұлы

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: тарих ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: жоғары, СССР МВД Новосібір жоғарғы командалық училищесін бітірген, 1988 ж; Қазақ Құқықтану және халықаралық құқықтық қатынастар институты, 2005 ж; Қауіпсіздік Ұлттық университетінің Адъюнктурасы, 2007 ж.

Оқытатын пәндері: «Цивилистика негіздері»

Жұмыс өтілі: 31 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 13 мақаланың авторы, Казахстанско-узбекская граница: проблемы и выводы, Некоторые вопросы военной безопасности (по материалам казахстанско-российского учения), Некоторые проблемы обеспечения национальной безопасности, Интерактивные методы преподавания истории в вузе, Формирование профессиональных компетенций у курсантов в учебных заведениях МВД РК.

Ғылыми зерттеу саласы: вопросы военной безопасности

Кәсіби жетістіктері: тарих ғылымдарының кандидаты, действительный член Международной академии информатизации (от 18 мая 2012 г.)

 

Т.А.Ә.: Мұсабекова Нұрсұлун Мұқидиновна

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: тарих ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: жоғары, 2000 ж. «Тарих» мамандығы бойынша О.А. Байқоныров атындағы Жезқазған университетін үздік дипломмен тәмамдады.

Оқытатын пәндері: Цивилистика негіздері, Қазақ-әдет ғұрып құқығы, Мемлекет жене құқық тарихы

Жұмыс өтілі: 15 жыл.

Ғылыми еңбектер тізімі:

1. The Model of the Formation of the Legal Competence of the Students In the Study of Legal and Historical Subjects //Journal of Advanced Research in Law and Economics Call for papers Volume VIII, Issue (25),Summer 2016. (соавторы Олжабаев Б.Х., Жакишева А.Е., Ахмадиева А.Т., Батай А.)- (Скопус)(

2. Реформирование юридического образования в Республике Казахстан. //Образование: традиции и инновации: Материалы XV международной научно-практической конференции (12 октября 2017 года). – Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2017. – С. 151-153. (Соавтор Дубовицкая О.Б.)- (РИНЦ)

3. Сущность социального страхования, его роль и место в системе социальной защиты населения //Известия НАН РК, серия гуман. и обществ. Наук. Алматы, 2019. - (в соавторстве Ахмеджанова Г., Воронова Т. Авилхан А., Григорьева Р.)

Ғылыми зерттеу саласы: Қазақтардың құқықтық және этникалық ерекше ұйымдастырылуын зерттеу.

Кәсіби жетістіктері: 2006 ж. – защита в диссертационном совете КазНУ имени аль-Фараби кандидатской диссертации по теме: «Проблемы территориальных отношений и землепользования казахов в последней четверти XVIII – XIX вв.», по специальности – 07.00.02 - Отечественная история (История Республики Казахстан).

2011 ж. – тарих доценты

2012 ж. – РАЖ профессоры

 

Т.А.Ә.: Воронова Татьяна Эдуардовна

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: саяси ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ доценті

Білімі: жоғары, Алматы қ. «Қайнар» Университетін тәмамдады (2001), мамандығы «Құқықтану».

Оқытатын пәндері: Жилищное право РК, Семейное право РК, Адвокатура.

Жұмыс өтілі: 16 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі:

1. Жилищное право РК. Учебное пособие;

2. Эволюция политической элиты в условиях демократизации общества;

3. Конституция РК об административно-государственном управлении;

4. Логика демократических преобразований. Вестник университета «Кайнар»;

5. Роль президентской формы правления в формировании казахстанской модели политических реформ. Казахская цивилизация;

6. Казахстанская модель демократических преобразований;

7.Потенциальные угрозы конфликтов в развитии современного Казахстана. Евразийское сообщество.

Ғылыми зерттеу саласы: саяси институт, этносаясаттық конфликтологиясы, саясаттық процессы және технологиясы.

Кәсіби жетістіктері: ХАА мүшесі.

 

Т.А.Ә.: Мұқанова Арна Назымқызы

Қызметі: доцент

Ғылыми, академиялық дәрежесі: тарих ғылымдарының кандидаты

Білімі: жоғары, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, тарих – мамандығы, 1998 ж.

Оқу пәндері: Цивилистика негіздері, Мемлекет және құқық тарихы,Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау

Жұмыс өтілі: 1999 жылдан кәсіби қызметі басталды

Ғылыми еңбектер тізімі: мақалалар: Күнделіктілік тарихы //Қарағанды университетінің хабаршысы. – Тарих. Философия сериясы. – 2014. – № 4(76). – Б. 11-17.; Күнделіктілік тарихы //Қарағанды университетінің хабаршысы. – Тарих. Философия сериясы. – 2015. – № 1(77). – Б. 4-9.

Ғылыми зерттеу саласы: «Қазақстан тарихы», «Отандық тарих», «Этнография», «ХV–ХVІІІ ғғ қазақ-жоңғар қарым-қатынастары», «Күнделіктілік тарихы», «Исламтану».

Кәсіби жетістіктері: 2005–2014 жж. аралығында 3 рет кәсіби біліктілікті арыттыру мақсатымен Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекетік университетінің Біліктілікті жоғарлату факультетінен өтті (сертификаттар); 2014 ж. қазан айында «Өрлеу» біліктілікті арттыру Ұлттық орталығында» ЖОО оқытушыларына арналған біліктілікті арыттыру курсын тәмәмдады (сертификат)

 

Т.А.Ә.: Дубовицкая Ольга Борисовна

Қызметі: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: құқық ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Павлодар университеті, мамандығы – Құқықтану, 2000 ж.; ЖОО-дан кейінгі, Әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті, ғылыми-педагогикалық магистратура құқықтану бойынша

Оқу пәндері: Гражданское право РК (общая часть), Гражданское право РК (особенная часть), Гражданское процессуальное право РК

Жұмыс өтілі: педагогикалық – 18 жыл; жалпы – 23 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: барлығы 35 басылым

Ғылыми зерттеу саласы: сақтандыру құқығы

Кәсіби жетістіктері: құқық ғылымдарының магистрі.

 

Т.А.Ә.: Каимова Лейла Лечиевна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялықдәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Білімі: жоғары, Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университеті, мамандығы – құқықтану.

Оқытатын пәндері: Кәсіпкерлік құқығы, Мемлекет және құқық теориясы, Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, ҚР Азаматтық құқығы (жалпы бөлімі)

Еңбек өтілі: 17 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Чеченское правосознание; Правовые аспекты национальной политики РК; Роль Президента в национальной политике; законодательные основы Ассамблеи Народа Казахстана; Становление государственного управления на территории Чечни;Понятие терроризм; Формирование патриотической позиции.

Ғылыми зерттеу саласы: Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы және мемлекеттік басқарудың мәселелері

Кәсіби жетістіктері: заңи құжаттарды (қылмыстық істерді) шешен, ингуш тілдеріне аудару; ингуш және шешен тілдерінде заңи терминдер сөздігін құрастыру.

 

Т.А.Ә.: Карибаева Жанар Кабдрашевна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: құқық ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, «Кайнар» Университеті, мамандығы-құқықтану, біліктілігі – заңгер, 1998 ж.

Оқытатын пәндері: Медиация, Хозяйственное право РК, Право интеллектуальной собственности РК.

Жұмыс өтілі: 15 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 30 мақаланың авторы болып табылады, оқу құралының авторы болып табылады «Право социального обеспечения», «Гражданское право РК (общая часть)», «Жилищное право РК», «ҚР Авторлық құқығы», «ҚР Азаматтық құқығы (жалпы бөлім)».

Ғылыми зерттеу саласы: ҚР Азаматтық құқығы

Кәсіби жетістіктері: ХАА корреспондент мүшесі, С. Торайғыров ат. ПМУ ректоры С. Өмірбаевтан алғыс хат, заң ғылымының магистрі .

 

Т.А.Ә.: Жакишева Анара Ескенқызы

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: магистр

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, Алматы қ., мамандығы - құқықтану.

Оқытатын пәндері: Теория государства и права, Международное частное право, Трудовое право РК.

Жұмыс өтілі: 13 жыл.

Ғылыми еңбектер тізімі: «ҚР Еңбек құқығы» атты оқу құралының авторы болып табылады және 15 ғылыми мақалалары бар. Қазіргі уақытта «Құқықтану» мамандығының студенттеріне келесідей пәндерді оқытады: Мемлекет және құқық теориясы, халықаралық жеке құқығы, ҚР еңбек құқығы.

Ғылыми зерттеу саласы: ҚР еңбек құқығы.

Кәсіби жетістіктері: заң ғылымының магистрі.

 

Т.А.Ә.: Калимуллина Карлыгаш Жанабаевна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: құқық ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы – Құқықтану, біліктілігі - заңгер.

Оқытатын пәндері: ҚР Салық құқығы, ҚР Қаржы құқығы.

Жұмыс өтілі: 9 жыл.

Ғылыми еңбектер тізімі: 25 мақаланың авторы болып табылады

Ғылыми зерттеу саласы: ҚР Салық құқығы.

Кәсіби жетістіктері: заң ғылымының магистрі.

 

Т.А.Ә.: Авилхан Ақмамық

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: магистр

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары: 2000-2004 жылдары Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті, мамандығы – Құқықтану, біліктілігі - заңгер.

Оқытатын пәндері: ҚР Отбасы құқығы, ҚР Тұрғын үй құқығы, Мемлекет және құқық теориысы, ҚР Азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлім)

Жұмыс өтілі: 11 жыл.

Ғылыми еңбектер тізімі:4 оқу құрал авторы, 10 мақала

Ғылыми зерттеу саласы: мемлекет және құқық теориясы.

Кәсіби жетістіктері: заң ғылымының магистрі .

 

Т.А.Ә.: Олжабаев Ерлан Булатович

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялықдәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Білімі: жоғары, Павлодарлық университет, мамандығы-құқықтану, біліктілігі – заңгер, 2003 ж.

Оқытатын пәндері: ҚР Конституциялық құқығы, Криминалистика, Прокурорлық қадағалау

Еңбек өтілі: 12 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 15 аса

Ғылыми зерттеу саласы: Конституциялық құқығы

Кәсіби жетістіктері: заң ғылымының магистрі

 

Т.А.Ә.: Бектурсын Зарина Нурмуханбеткызы

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Е. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік универститеті, мамандығы: Құқықтану, 2003 ж.

Оқытылатын пәндері: Мемлекет және құқық теориясы, Құқық негіздері, Цивилистика негіздері, ҚР Азаматтық құқығы, ҚР Отбасы құқығы.

Жұмыс өтілі: 2003 ж. бастап қазіргі күнге дейін – С. Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті, «Құқықтану» кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы.

2014 ж. 03.10. бастап бүгінгі күнге дейін: Павлодар облысының нотариалды палатасының мүшесі.

Ғылыми еңбектер тізімі: «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған «Рим құқығы» пәні бойынша оқу құралы, Павлодар: Кереку, 2011, Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған «ҚР Отбасы құқығы» пәні бойынша оқу құралы, Павлодар: Кереку, 2013.

 

Т.А.Ә.: Ахмадиева Айгуль Толеухановна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: магистр

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров ат. ПМУ, мамандығы – Құқықтану, 2007 ж.

Оқытатын пәндері: ҚР азаматтық құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы

Жұмыс өтілі: 9 жыл.

Ғылыми еңбектер тізімі: Нормативтік актілерді жүйелеудің мәселелері, «IX Сәтбаев оқулары», 2009 г.; Қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекеттің алатын орны мен рөлі, «IX Сәтбаев оқулары», 2009 ж. «Мұсылман құқығы» атты оқу құралы 2009 ж., «Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы» атты оқу құралы 2014ж., «Кәмелетке толмағандардың өзіне-өзі қол жұмсауының құқықтық салдары», «ҚР Жаңа қылмыстық кодексінің ерекшеліктері», «Қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекеттің алатын орны мен рөлі»

Ғылыми зерттеу саласы: ҚР азаматтық құқығы, ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы

Кәсіби жетістіктері: заң ғылымының магистрі. Тарих ғылымының магистрі.

 

Т.А.Ә.: Ахмеджанов Асад Бисенгазыевич

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: тарих ғылымының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы – Құқықтану, біліктілігі - заңгер.

Оқытатын пәндері: История государства и права

Жұмыс өтілі: 3 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 10 мақаланың авторы болып табылады, кітаптын авторы «By the road to New York or My Longest summer holidays».

Ғылыми зерттеу саласы: құқық тарихы

Кәсіби жетістіктері: тарих ғылымының магистрі.

 
 

Т.А.Ә.: Кабдуллин Жанболат Темырболатович

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: магистр

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров ат. ПМУ, мамандығы – Құқықтану, 2007 ж.

Оқытатын пәндері: ҚР әкімшілік құқығы, ҚР жер құқығы

Жұмыс өтілі: 8 жыл.

Ғылыми еңбектер тізімі:Құқықтық, экономикалық және гуманитарлық ғылымдардың қазіргі кездегі мәселелері" атты ғылыми еңбектер жинағы. Қарағанды, «Фемида» Заң Академисы. 2012ж.; Professional training of students during the studying sociological, philosophical, legal disciplines. Life Science Journal 2014;11(5s). Сот тергеуі барысында дәлелллдемелерді зерттеу. «XIX Cатпаев оқулары», 2019. – С. 430-439.

Ғылыми зерттеу саласы: ҚР қылмыстық құқық, ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы

Кәсіби жетістіктері: заң ғылымының магистрі.

 

Т.А.Ә.: Бейсембаев Диас Амангельдинович

Лауазымы: оқытушы ассистент

Ғылыми, академиялықдәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары,

2006-2010 жж. – С.Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті, «Құқықтану» мамандығы, бакалавр;

2012-2014 жж.  – Орталық Қазақстандық Академия, 6МО30100 – «Құқықтану» мамандығы; заң ғылымдарының магистрі

Оқытатын пәндері: Административное право, гражданское право, уголовное право, земельное право, предпринимательское право, основы права, история государства и права, право соц. обеспечения, проблемы процессуального права

Еңбек өтілі: 2017 ж. бастап

Ғылыми еңбектер тізімі: Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с применением взрывных устройств и взрывчатых веществ. -  Материалы XL научно-практической конференции «Интеграция образования и науки – шаг в будущее». – Павлодар, 2014.

Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики, преступлений, связанных с применением взрывных устройств. -  Материалы международной научно-практической конференции. «Тенденции современной науки» - Лондон, 2014.

Кәсіби жетістіктері: 

2006 ж. – Республикалық мектеп оқышылары арасындағы ғылыми жобалар сайысы, «Полифункциональный характер субъектного инфинитива», ҚР БҒМ І дәреже диплом иегері, Мемлекеттік білім беру грант жүлдегері;

Республикалық студенттер ғылыми баяндамалар сайысы, Становление конституции и конституционного права в Казахстане» (ғылыми жетекші: з.ғ.к., доц. Г.Б.Ахмеджанова) – 2009 ж., қазан

 

Т.А.Ә.: Ысқақ Саргүл Әмірханқызы

Лауазымы:аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: заң ғылымдары магистрі

Білімі:Е.Букетов атындағы ҚарМУ,Филология,филолог-оқытушы,1993; С.Торайгыров атындағы ПМУ,Құқықтану,заңгер, 2003; С.Торайгыров атындағы ПМУ, Эконмика,қаржы, 2005; Инновациялық Еуразиялық университет, Құқықтану, заң ғылымдары магистрі, 2018

Оқытатын пәндері: ҚР Әкімшілік құқығы, ҚР Сақтандыру құқығы, ҚР Кәсіпкерлік құқығы

Жұмыс өтілі: 25 жыл (ПМУ)

Ғылыми еңбек тізімі: ғылыми мақалалары – 80 (соның қатарында «Мәшһүр Жүсіп Көпеев» және «Сұлтанмахмұт Торайғыров» Энциклопедияларында; «G-CLOBAL»-да 10 мақала; оқу құралы – 2; оқулық-1; электронды оқу құралы – 5.

Ғылыми зерттеу саласы: Әкімшілік құқық мәселелері, Кәсіби қазақ тілі.

Кәсіби жетістіктері:

Сертификаттар және грамоталар: :«Кредиттік технология бойынша оқыту-24 сағат», ПГУ-2012, «Оқу үрдісінде қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану,72 сағат», ПГУ-2013; ELSEVIER/ScienceDirect Scopus, май,2014г; «Новые поправки в законодательстве о СМИ деятельность журналиста», Павлодар, 2018; «Қазақ тілі кәсіби қарым-қатынаста, 72сағат», КазНУ им. Аль-Фараби, 2013; Павлодар БББ алғыс хаты,2014

Куәліктер: 1) Комитета по интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК: :ИС 0010858, Астана, 2013; 2) Комитета по интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК: ИС 0012854, Астана,2013;3) Комитета по интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК: :ИС 0010858, Астана,2014; 4) Комитета по интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК: :ИС 0010868, Астана, 2016; 5) Комитета по интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК: :ИС 0010888, Астана, 2018.

Ғылыми тағылымдама: «Қазақстан Республикасы заңдарының жаңа мәселелері», 26.03-06.04.2018ж. //Д.А.Қонаев атындағы Еуразиялық Заң Академиясы 62018(өз қаражатына).

Грамоталары Павлодар Білім Басқармасының алғыс хаты,2014

 

Т.А.Ә.: Неғыманов Есен Өсербайұлы

Лауазымы:аға оқытушы

Білімі:жоғары, Қазақтың Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық университеті, мамандығы – тарих, қоғамтану және құқық пәндерінің оқытушысы, 1986 - 1991 ж.ж.

Оқытатын пәндері: «Цивилистика негіздері», «Мемлекет және құқық тарихы»

Жұмыс өтілі: 26 жыл

Ғылыми еңбек тізімі: 4 мақала халықаралық ғылыми конференцияларда, 5 мақала республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияларда басылды. Бүгінгі таңда «Талдықорған қаласының тарихы 1868 – 1968 жж» атты монографиям баспаға берілді.

Ғылыми зерттеу саласы: Қазақ қоғамындағы ХІХ ғасырдағы құқықтық жүие

Ғылыми жетістігі: Ғылыми мақалалар авторы

 

Т.А.Ә.: Баданина Марина Александровна

Лауазымы:аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: заң ғылымдары магистрі

Білімі: С.Торайгыров атындағы ПМУ, Құқықтану, 2003

Оқытатын пәндері: Проблемы Уголовно-процессуального права, Обязательственное право, Основы цивилистики, Административное право

Жұмыс өтілі: жалпы - 19 жыл, білім беру саласында - 14 жыл (ПМУ)

Ғылыми еңбек тізімі: 10-нан астам мақала

Ғылыми зерттеу нысаны: Цивилистика негіздері,ҚР Әкімшілік құқығы

Кәсіби жетістіктері: Цивилистика негіздері,ҚР Әкімшілік құқығы Кәсіби жетістіктері: магистр юридических наук;2007г. - Институт повышения квалификации сотрудников органов юстиции государственных и иных организаций РК, г. Астана, «Актуальные вопросы действующего законодательства РК: правовые и педагогические аспекты»;Приняла участие в международном фестивале для педагогов «Педагогический поиск-2016»- золотой сертификат; свидетельство о публикации работы в интернет-журнале,Почетная грамота;2018 г. ИНеУ международная научная конференция студентов «Интеллект студентов 21 века: реализации возможностей, перспективы» Диплом 2 степени;Профессиональный проект для педагогов «Педагогическая копилка» 5 авторских разработок: научная, статья, методические разработки открытых уроков и мастер – классов, учебно-методическое пособие: Почетная грамота за успехи в организации и совершенствовании учебно- воспитательного процесса, Диплом, Благодарственное письмо за активное участие и помощь в организации профессионального проекта педагогов. Свидетельства о публикации.