Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 1 кр.
            Эксперименттерді жоспарлау және ғылыми зертте жұмыстарының нәтижелерін өңдеу, 1 кр.
            Эксперименталды деректерді өңдеу, 1 кр.
            Азық-түлік өнірдерін өндірудегі инновациялық қызмет, 2 кр.
            Тағам өнеркәсібінде инновациялық жобаларды жасау, 2 кр.
            Тағам өнеркәсіп кәсіпорындарындағы инновациялар және менеджмент, 2 кр.
            Азық-түлік тағамдарын өндірудің ғылыми негіздері, 2 кр.
            Азық-түлік өнімдер өндірісіндегі физикалық-химиялық және биохимиялық процесстері, 2 кр.
            Азық - түлік өнімдер өндірісіндегі микробиологиялық процесстері, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Азық-түлік өнірдерін өндірудегі инновациялық қызмет, 2 кр.
            Тағам өнеркәсібінде инновациялық жобаларды жасау, 2 кр.
            Тағам өнеркәсіп кәсіпорындарындағы инновациялар және менеджмент, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау, 2 кр.
            Азық-түлік өнірдерін өндірудегі инновациялық қызмет, 4 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау, 2 кр.
            Эксперименттерді жоспарлау және ғылыми зертте жұмыстарының нәтижелерін өңдеу, 2 кр.
            Эксперименттерді жоспарлау және ғылыми зертте жұмыстарының нәтижелерін өңдеу, 2 кр.
            Тағам өнеркәсібінде инновациялық жобаларды жасау, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Тағам биотехнологиясы, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Тағам шикізаттары мен азық-түлік өнімдер қауіпсіздігінің медикалық-биологиялық аспектілері, 4 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Биотехнологиялық өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау әдістері, 3 кр.
            Тамақтанудың медициналық-биологиялық аспектілері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Тағам шикізаттары мен азық-түлік өнімдер қауіпсіздігінің медикалық-биологиялық аспектілері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Мал шикізатының малдәрігерлік санитарлық сараптамасы, 3 кр.
            Шикізат пен тамақ өнімдерінің сапасын бақылау әдістері, 4 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Тағам биотехнологиясы, 3 кр.
            Азық - түлік өнімдерді өндіру технологиясының биотехнологиялық аспектілері, 3 кр.
            Азық - түлік өнімдер өндірісінде ферменттер мен бактериальдық ашытқыларды қолдану, 3 кр.
            Өнім сапасын басқаруының статистикалық әдістері, 3 кр.
            Өнім сапасын квалиметриялық бағалауы, 3 кр.
            Тағам өнеркәсіп кәсіпорындарындағы сапа менеджементі, 3 кр.
            Тағам шикізаттары мен азық-түлік өнімдер қауіпсіздігінің медикалық-биологиялық аспектілері, 3 кр.
            Азық-түлік тағамдары өндірісінде екіншілік шикізат пен қалдықтарды өндеу, 3 кр.
            Нутрициологиялық трғыдан азық - түлік өнімдер технологиясын жетілдіру, 3 кр.
            Адекваттық экзотрофия теория тұрғыдан азық - түлік өнімдерінің технологиясын жетілдіру, 3 кр.
            Тамақ өндіріс қалдықтарын қайта өңдеудің миуробиологиялық аспектілері, 3 кр.
            Тағам өнеркәсібінде екіншілік шикізатты өңдеу технолгоиясы, 3 кр.
            Технологиялық процестерін моделдеу, 3 кр.
            Өнеркәсіп өндіріс жоспарларын құруда математикалық тәсілдерді қолдану, 3 кр.
            ЭВМ есебімен азық-түлік өнімдерінің оптимизациялық рецептурасы, 3 кр.
            Азық-түлік тағамдарының ғылыми негіздері, 3 кр.
            Өндірістегі азық-түлік өнімдерінің микробиологиялық процесстері, 3 кр.
            Өнім сапасын басқаруының статистикалық әдістері, 2 кр.
            Өнім сапасын квалиметриялық бағалауы, 2 кр.
            Тағам өнеркәсіп кәсіпорындарындағы сапа менеджементі, 2 кр.
            Өндірістегі азық-түлік өнімдерінің физико-химиялық және биохимиялық процесстері, 3 кр.
            Тамақ өнеркәсібі салаларының прогрессивті технологиялар мен техникалар, 3 кр.
            Тағам биотехнологиясы, 3 кр.
            Тағам шикізаттары мен азық-түлік өнімдер қауіпсіздігінің медикалық-биологиялық аспектілері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тағам өнімдерінің сапасын квалиметриялық бағалау, 4 кр.
            Тамақ өнеркәсібі салаларының прогрессивті технологиялар мен техникалар, 2 кр.
            Тағам биотехнологиясы, 2 кр.
            Азық - түлік өнімдерді өндіру технологиясының биотехнологиялық аспектілері, 2 кр.
            Тағам шикізаттары мен азық-түлік өнімдер қауіпсіздігінің медикалық-биологиялық аспектілері, 4 кр.
            Нутрициологиялық трғыдан азық - түлік өнімдер технологиясын жетілдіру, 4 кр.
            ЖОО-дағы инновациялық педагогика, 3 кр.
            Азық - түлік өнімдерді өндіру технологиясының биотехнологиялық аспектілері, 3 кр.
            Тамақ өндірісі салаларындағы прогрессивті техникалар, 3 кр.
            Нутрициологиялық трғыдан азық - түлік өнімдер технологиясын жетілдіру, 3 кр.
            Тағам өнеркәсіп кәсіпорындарындағы сапа менеджементі, 4 кр.
            Тамақ өндірісі салаларындағы прогрессивті техникалар, 2 кр.
            Дәстүрлі тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Жылу алмасу процестер теориясы, 5 кр.
            Механикалық және гидромеханикалық процестер, 5 кр.
            Азық-түлік өнірдерін өндірудегі инновациялық қызмет, 4 кр.
            Тағам шикізаттары мен азық-түлік өнімдер қауіпсіздігінің медикалық-биологиялық аспектілері, 4 кр.
            Биотехнологиялық процестер теориясы, 4 кр.
            Жоғарға мектептегі оқыту әдістері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Дәстүрлі тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Тамақ өндіріс кәсіпорындарындағы маркетинг, 3 кр.
            Шикізат пен өнім сапасын бақылау әдістері, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Шикізат пен өнім сапасын бақылау әдістері, 3 кр.
            Азық-түлік шикізатының қауіптері мен қауіпсіздігі, 3 кр.
            Функционалды тамақтану өнімдерінің технологиясы, 3 кр.
            Тағам биотехнологиясы, 3 кр.
            Тағамдық қауіпсіздік, 3 кр.
            Азық-түлік өнірдерін өндірудегі инновациялық қызмет, 3 кр.
            Азық-түлік өнірдерін өндірудегі инновациялық қызмет, 3 кр.
            Экологиялық биотехнология, 4 кр.
            Дәстүрлі тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Функционалды тамақтану өнімдерінің технологиясы, 4 кр.
            Функционалды тамақтану өнімдерінің технологиясы, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің қауіптері мен қауіпсіздігі, 4 кр.
            Азық-түлік өнімдерінің қауіптері мен қауіпсіздігі, 4 кр.
            Шикізат пен өнім сапасын бақылау әдістері, 3 кр.
            Азық-түлік шикізатының қауіптері мен қауіпсіздігі, 3 кр.
            Дәстүрлі тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Функционалды тамақтану өнімдерінің технологиясы, 3 кр.
            Тағам биотехнологиясы, 3 кр.
            Дәстүрлі тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Азық-түлік өнірдерін өндірудегі инновациялық қызмет, 3 кр.
            Тамақ өнімдерін өндіру технологиялары, 3 кр.
            Дәстүрлі тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерін жасаудағы инновациялық қызмет, 2 кр.
            Жоғарға мектептегі оқыту әдістері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Тамақ өндірістеріндегі маркетинг, 3 кр.
            Өсімдік шикізатының қауіпсіздігі мен қауіптері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Жоғарға мектептегі оқыту әдістері, 3 кр.
            Тағам қауіпсіздігі, 3 кр.
            Азық-түлік өнімдерін жасаудағы инновациялық қызмет, 2 кр.
            Тағам биотехнологиясы, 3 кр.
            Тамақ өнімдерін өндіру технологиялары, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb