Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Орыс әдебиетіндегі еуразиялық мәселелер, 3 кр.
            Тілдің логикалық талдауы, 3 кр.
            Когнивтік лигвистика, 3 кр.
            Тіл білімімнің философиялық мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Орыс әдебиетінің дүние тану негіздері, 2 кр.
            Тілдің логикалық талдауы, 1 кр.
            Филологиялық зерттеу әдістері, 1 кр.
            Функционалды лингвистиканың проблемалары, 1 кр.
            Жоғары мектеп лингводидактикасы, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Жаңа лингвистикалық теориясы, 3 кр.
            Журналистика және әдебиеттің тарихы, 3 кр.
            Орыс әдебиетіндегі философиялық концепциялар, 3 кр.
            Филологияның өзекті мәселелері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Әдебиетті оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Орыс әдебиетінің дүние тану негіздері, 4 кр.
            Қазіргі фольклористиканың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Лингвистикалық зерттеулердің әдістері, 3 кр.
            Жоғары мектеп лингводидактикасы, 3 кр.
            Грамматикалық оқудың тарихы, 3 кр.
            Тіл білімімнің философиялық мәселелері, 4 кр.
            Әдебиеттану әдістері, 3 кр.
            Әдебиетті оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Жоғары мектеп лингводидактикасы, 3 кр.
            Орыс әдебиетінің дүние тану негіздері, 4 кр.
            Тіл білімімнің философиялық мәселелері, 4 кр.
            Қазіргі фольклористиканың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Грамматикалық оқудың тарихы, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Фольклор мен әдебиет: өзара іс-әрекет мәселелері, 3 кр.
            Әдебиетті оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Лингводидактические основы обучения литературе, 3 кр.
            Лингводидактические основы обучения языку, 3 кр.
            Мировоззренческие основы литературы абсурда, 4 кр.
            Философские основы языкознания, 4 кр.
            Фольклор и литература, 3 кр.
            История русской грамматики, 3 кр.
            Проблемы современной литературы, 3 кр.
            Лингвистикалық тіл бірліктерінің деңгейлік сипаты, 3 кр.
            ., 3 кр.
            Мировоззренческие основы литературы абсурда, 3 кр.
            Мировоззренческие основы литературы абсурда, 4 кр.
            Лингвистикалық зерттеулердің әдістері, 3 кр.
            Әдебиеттану әдістері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Әдебиетті оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Лингводидактические основы обучения литературе, 3 кр.
            Лингводидактические основы обучения языку, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Основы лингвистической методологии, 3 кр.
            Жоғары мектеп лингводидактикасы, 3 кр.
            Орыс әдебиетінің дүние тану негіздері, 4 кр.
            Тіл білімімнің философиялық мәселелері, 4 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Көркем мәтіннің кешенді талдауы, 4 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Орыс классикалық әдебиеттің поэтика мәселелері, 3 кр.
            Проблемы современной литературы, 3 кр.
            Мировоззренческие основы литературы абсурда, 4 кр.
            Лингвистикалық зерттеулердің әдістері, 3 кр.
            Әдебиеттану әдістері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Әдебиетті оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Лингводидактические основы обучения литературе, 3 кр.
            Лингводидактические основы обучения языку, 3 кр.
            Основы лингвистической методологии, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Жоғары мектеп лингводидактикасы, 3 кр.
            Тіл білімімнің философиялық мәселелері, 4 кр.
            Орыс әдебиетінің дүние тану негіздері, 4 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Көркем мәтіннің кешенді талдауы, 4 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            ., 3 кр.
            Лингвистикалық тіл бірліктерінің деңгейлік сипаты, 3 кр.
            Мировоззренческие основы литературы абсурда, 3 кр.
            Орыс классикалық әдебиеттің поэтика мәселелері, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            , 3 кр.
            Қазақстан халқының фольклоры, 3 кр.
            Әдебиетті оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Орыс әдебиетіндегі еуразиялық мәселелер, 3 кр.
            Жазушының тілдік шеберлігі, 2 кр.
            Орыс әдебиетінің дүние тану негіздері, 2 кр.
            Қазіргі фольклористиканың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Қазақстандағы фольклордың қазірғі замаңның қалпы, 3 кр.
            , 3 кр.
            , 2 кр.
            Орыс тілін оқытүдың әдістемесі, 3 кр.
            Орыс әдебиетінде адам және әлем концепциясы, 2 кр.
            Қазақстан халқының фольклоры, 4 кр.
            Орыс әдебиетіндегі еуразиялық мәселелер, 3 кр.
            Орыс әдебиетіндегі философиялық концепциялар, 4 кр.
            Мифтік поэтика әдебиетінің мәселелері, 3 кр.
            Тілдің логикалық талдауы, 3 кр.
            Лингвистикалық тіл бірліктерінің деңгейлік сипаты, 4 кр.
            Мәтіннің және дискурстың теориясы, 4 кр.
            Мәтінді филологиялық талдау, 3 кр.
            Жазушының тілі және стилі, 3 кр.
            Әлем және адам концепциясы, 3 кр.
            Лингвистикалық зерттеулердің әдістері, 3 кр.
            Әдебиеттану әдістері, 3 кр.
            Мифтік поэтика әдебиетінің мәселелері, 3 кр.
            Тілдің логикалық талдауы, 3 кр.
            Қазақстан халқының фольклоры, 4 кр.
            Лингвистикалық тіл бірліктерінің деңгейлік сипаты, 4 кр.
            Орыс әдебиетіндегі философиялық концепциялар, 4 кр.
            Мәтінді филологиялық талдау, 3 кр.
            Әлем және адам концепциясы, 3 кр.
            Орыс әдебиетіндегі еуразиялық мәселелер, 3 кр.
            Основы лингвистической методологии, 3 кр.
            Проблемы современной литературы, 3 кр.
            Исторический синтаксис русского языка, 3 кр.
            Логический анализ художественного произведения, 3 кр.
            Фольклор народов России, 4 кр.
            Гендерология, 4 кр.
            Мәтіннің және дискурстың теориясы, 4 кр.
            Контрастивная лингвистика, 4 кр.
            Когнивтік лигвистика, 3 кр.
            Концептуальные основы художественного произведения, 3 кр.
            Жазушының тілі және стилі, 3 кр.
            Лингвистическая прагматика, 3 кр.
            П. Васильевтың еуразияшылдық мағынасының шығармашылығы, 3 кр.
            Фольклор мен әдебиет: өзара іс-әрекет мәселелері, 3 кр.
            Типологиялық тіл білімі, 3 кр.
            Логический анализ художественного произведения, 3 кр.
            Фольклор народов России, 4 кр.
            Тіл бірліктерінің талдауы, 4 кр.
            Мәтіннің және дискурстың теориясы, 4 кр.
            Гендерология, 4 кр.
            Когнивтік лигвистика, 3 кр.
            Концептуальные основы художественного произведения, 3 кр.
            Лингвистическая прагматика, 3 кр.
            Тіл және мәдениетаралық коммуникациясы, 3 кр.
            Инновациялық оқыту әдістері, 3 кр.
            Риторика және спичрайтинг, 3 кр.
            Гендерлік лингвистикасы, 3 кр.
            Когнитівтік лингвистика, 3 кр.
            Фольклор и литература, 3 кр.
            Жазушының тілі және стилі, 3 кр.
            Фольклор народов России, 3 кр.
            Лингвистикалық тіл бірліктерінің деңгейлік сипаты, 4 кр.
            Мифтік поэтика әдебиетінің мәселелері, 3 кр.
            Тілдің логикалық талдауы, 3 кр.
            Қазақстан халқының фольклоры, 4 кр.
            Фольклор и литература, 3 кр.
            Мәтінді филологиялық талдау, 3 кр.
            Әлем және адам концепциясы, 3 кр.
            Орыс әдебиетіндегі еуразиялық мәселелер, 3 кр.
            Орыс әдебиетіндегі философиялық концепциялар, 4 кр.
            Исторический синтаксис русского языка, 3 кр.
            Жазушының тілі және стилі, 3 кр.
            Қазіргі фольклористиканың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Грамматикалық оқудың тарихы, 3 кр.
            , 3 кр.
            Қазіргі орыс әдебиеті, 4 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Қазіргі заманғы мектепте әдебиетті оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Типологиялық тіл білімі, 3 кр.
            Тіл бірліктерінің талдауы, 4 кр.
            Логический анализ художественного произведения, 3 кр.
            Фольклор народов России, 4 кр.
            Мәтіннің және дискурстың теориясы, 4 кр.
            Гендерология, 4 кр.
            Когнивтік лигвистика, 3 кр.
            Концептуальные основы художественного произведения, 3 кр.
            Лингвистическая прагматика, 3 кр.
            Лингвистикалық тіл бірліктерінің деңгейлік сипаты, 4 кр.
            Мифтік поэтика әдебиетінің мәселелері, 3 кр.
            Тілдің логикалық талдауы, 3 кр.
            Қазақстан халқының фольклоры, 4 кр.
            Фольклор и литература, 3 кр.
            Мәтінді филологиялық талдау, 3 кр.
            Әлем және адам концепциясы, 3 кр.
            Орыс әдебиетіндегі еуразиялық мәселелер, 3 кр.
            Орыс әдебиетіндегі философиялық концепциялар, 4 кр.
            Исторический синтаксис русского языка, 3 кр.
            Жазушының тілі және стилі, 3 кр.
            Қазіргі фольклористиканың өзекті мәселелері, 3 кр.
            Грамматикалық оқудың тарихы, 3 кр.
            , 3 кр.
            Қазіргі орыс әдебиеті, 4 кр.
            Тіл және мәдениетаралық коммуникациясы, 3 кр.
            Риторика және спичрайтинг, 3 кр.
            Фольклор и литература, 3 кр.
            П. Васильевтың еуразияшылдық мағынасының шығармашылығы, 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Гендерлік лингвистикасы, 3 кр.
            Жазушының тілі және стилі, 3 кр.
            Қазіргі заманғы мектепте әдебиетті оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Фольклор мен әдебиет: өзара іс-әрекет мәселелері, 3 кр.
            Инновациялық оқыту әдістері, 3 кр.
            Когнитівтік лингвистика, 3 кр.
            Фольклор народов России, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb