Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Биогеография, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Туризмология негіздері, 3 кр.
            Топонимика, 4 кр.
            Демография негіздерімен тұрғындар географиясы, 3 кр.
            Этнография және этногеография негіздері, 3 кр.
            Жер кадастры, 3 кр.
            Павлодар облысының геоэкологиясы, 1 кр.
            Туризм географиясы, 3 кр.
            Рекреациялық география, 3 кр.
            Кәсіби психология, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 2 кр.
            Демография негіздерімен тұрғындар географиясы, 2 кр.
            Этнография және этногеография негіздері, 2 кр.
            Павлодар облысының географиясы, 1 кр.
            Тұрақты даму концепциясы, 3 кр.
            Қазіргі жаратылыстану концепциясы, 3 кр.
            Назар аударарлық нысандар географиясы, 3 кр.
            Әлемнің ерекше қорғалатын мәдени-тарихи және табиғи нысандары, 3 кр.
            Қоршаған ортны қорғау жөніндегі халықаралық ұйымдар, 3 кр.
            Туристік бизнесті ұйымдастыру экономикасы, 3 кр.
            Топонимикалық зерттеулердегі картографиялық әдістер, 4 кр.
            Топонимиканың зерттеу әдістері, 4 кр.
            Өлкетану, 4 кр.
            Геоурбанистика, 3 кр.
            Қалалар географиясы, 3 кр.
            Жер ресурстары мен оларды қорғау, 3 кр.
            Табиғатты пайдалану экономикасы, 3 кр.
            Табиғи ортаны оңтайландыру, 3 кр.
            Геоэкология және табиғатты қорғау, 3 кр.
            Геоэкология, 3 кр.
            Геоурбанистика, 2 кр.
            Туристік-өлкетану жұмысының негіздері, 3 кр.
            Қалалар географиясы, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Биогеография, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Туризмология негіздері, 3 кр.
            Топонимика, 3 кр.
            Павлодар облысының геоэкологиясы, 1 кр.
            Туризм географиясы, 3 кр.
            Рекреациялық география, 3 кр.
            Кәсіби психология, 3 кр.
            Демография негіздерімен тұрғындар географиясы, 3 кр.
            Этнография және этногеография негіздері, 3 кр.
            Павлодар облысының географиясы, 1 кр.
            Тұрақты даму концепциясы, 3 кр.
            Қазіргі жаратылыстану концепциясы, 3 кр.
            Назар аударарлық нысандар географиясы, 3 кр.
            Әлемнің ерекше қорғалатын мәдени-тарихи және табиғи нысандары, 3 кр.
            Туристік бизнесті ұйымдастыру экономикасы, 3 кр.
            Топонимикалық зерттеулердегі картографиялық әдістер, 3 кр.
            Топонимиканың зерттеу әдістері, 3 кр.
            Өлкетану, 3 кр.
            Геоэкология және табиғатты қорғау, 3 кр.
            Геоэкология, 3 кр.
            Геоурбанистика, 3 кр.
            Туристік-өлкетану жұмысының негіздері, 3 кр.
            Қалалар географиясы, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Биогеография, 4 кр.
            Тұрақты даму концепциясы, 4 кр.
            Туризмология негіздері, 3 кр.
            Рекреациялық география, 3 кр.
            Геоэкология және табиғатты қорғау, 3 кр.
            Геоэкология, 3 кр.
            Туристік-өлкетану жұмысының негіздері, 3 кр.
            Туристік бизнесті ұйымдастыру экономикасы, 3 кр.
            Топонимика, 3 кр.
            Топонимикалық зерттеулердегі картографиялық әдістер, 3 кр.
            Геоурбанистика, 3 кр.
            Этнография және этногеография негіздері, 3 кр.
            Жер кадастры, 3 кр.
            Жер ресурстары мен оларды қорғау, 3 кр.
            Геология, 3 кр.
            Әлем географиясына кіріспе, 3 кр.
            Әлем географиясы, 3 кр.
            Геология палеонтология негіздерімен, 3 кр.
            Метеорология, 3 кр.
            Метеорология және климатология, 3 кр.
            Картография, 3 кр.
            Картография топография негіздерімен, 3 кр.
            Геоморфология картирлеуі, 3 кр.
            Геоморфология, 3 кр.
            Геоақпарат, 3 кр.
            Гидрология, 4 кр.
            Гидрологиялық есептер, 4 кр.
            Биогеография, 4 кр.
            Тұрақты даму концепциясы, 4 кр.
            Туризмология негіздері, 3 кр.
            Рекреациялық география, 3 кр.
            Геоэкология және табиғатты қорғау, 3 кр.
            Геоэкология, 3 кр.
            Туристік-өлкетану жұмысының негіздері, 3 кр.
            Туристік бизнесті ұйымдастыру экономикасы, 3 кр.
            Топонимика, 3 кр.
            Топонимикалық зерттеулердегі картографиялық әдістер, 3 кр.
            Геоурбанистика, 3 кр.
            Этнография және этногеография негіздері, 3 кр.
            Топырақ географиясы жер кадастры негіздерімен, 3 кр.
            Жер ресурстары мен оларды қорғау, 3 кр.
            Геология, 3 кр.
            Әлем географиясына кіріспе, 3 кр.
            Әлем географиясы, 3 кр.
            Геология палеонтология негіздерімен, 3 кр.
            Метеорология, 3 кр.
            Метеорология және климатология, 3 кр.
            Картография, 3 кр.
            Картография топография негіздерімен, 3 кр.
            Геоморфология картирлеуі, 3 кр.
            Геоморфология, 3 кр.
            Геоақпарат, 3 кр.
            Гидрология, 4 кр.
            Гидрологиялық есептер, 4 кр.
            Топырақ географиясы жер кадастры негіздерімен, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Тұрақты даму концепциясы, 3 кр.
            Биогеография, 3 кр.
            Геоэкология, 3 кр.
            Геоэкология және табиғатты қорғау, 3 кр.
            Жер ресурстары мен оларды қорғау, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Топонимика, 3 кр.
            Жер кадастры топырақтану негіздерімен, 3 кр.
            Әлем географиясы, 3 кр.
            Туризмология негіздері, 3 кр.
            Рекреациялық география, 3 кр.
            Этнография және этногеография негіздері, 3 кр.
            Топонимикалық зерттеулердегі картографиялық әдістер, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Геология, 3 кр.
            Геоақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Әлем географиясына кіріспе, 3 кр.
            Геология палеонтология негіздерімен, 3 кр.
            Метеорология, 3 кр.
            Метеорология және климатология, 3 кр.
            Картография, 3 кр.
            Картография топография негіздерімен, 3 кр.
            Геоақпарат, 3 кр.
            Гидрология, 3 кр.
            Гидрологиялық есептер, 3 кр.
            Ландшафттану, 3 кр.
            Геоморфология картирлеуі, 3 кр.
            Геоурбанистика, 3 кр.
            Климаттың өзгеруі және "жасыл" экономика, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Ландшафттану, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Тұрақты даму концепциясы, 3 кр.
            Биогеография, 3 кр.
            Геоэкология, 3 кр.
            Геоэкология және табиғатты қорғау, 3 кр.
            Жер ресурстары мен оларды қорғау, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Топонимика, 3 кр.
            Жер кадастры топырақтану негіздерімен, 3 кр.
            Әлем географиясы, 3 кр.
            Туризмология негіздері, 3 кр.
            Рекреациялық география, 3 кр.
            Этнография және этногеография негіздері, 3 кр.
            Топонимикалық зерттеулердегі картографиялық әдістер, 3 кр.
            Геология, 3 кр.
            Геоақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Әлем географиясына кіріспе, 3 кр.
            Геология палеонтология негіздерімен, 3 кр.
            Метеорология, 3 кр.
            Метеорология және климатология, 3 кр.
            Картография, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Картография топография негіздерімен, 3 кр.
            Геоақпарат, 3 кр.
            Гидрология, 4 кр.
            Гидрологиялық есептер, 4 кр.
            Геоморфология картирлеуі, 3 кр.
            Геоурбанистика, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Геосаясат, 3 кр.
            ТМД елдерінің физикалық географиясы, 3 кр.
            Басқарудың географиялық негіздері, 3 кр.
            Экономикалық географияның қазіргі мәселелері, 2 кр.
            Әлемнің тарихи географиясы, 3 кр.
            Елтану, 3 кр.
            Аймақтану, 3 кр.
            ТМД елдерінің экономикалық географиясы, 3 кр.
            Өнеркәсіп географиясы, 3 кр.
            Материалдық өндіріс негіздері, 3 кр.
            Антропогендік ландшафттану, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының табиғи мұрасы, 3 кр.
            Ландшафтардың техногенезі, 3 кр.
            Геожүйелерді модельдеу, 3 кр.
            Геожүйелер туралы ілім, 2 кр.
            Физикалық географияның қазіргі мәселелері, 2 кр.
            Географиядағы зерттеу әдістері, 2 кр.
            Географиялық зерттеулер әдістемесі, 2 кр.
            Жер кадастры, 3 кр.
            Геосаясат, 3 кр.
            ТМД елдерінің физикалық географиясы, 3 кр.
            Географиядағы зерттеу әдістері, 2 кр.
            Жер ресурстары мен оларды қорғау, 3 кр.
            Табиғатты пайдалану экономикасы, 3 кр.
            Табиғи ортаны оңтайландыру, 3 кр.
            Елтану, 3 кр.
            ТМД елдерінің экономикалық географиясы, 3 кр.
            Өнеркәсіп географиясы, 3 кр.
            Материалдық өндіріс негіздері, 3 кр.
            Антропогендік ландшафттану, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының табиғи мұрасы, 3 кр.
            Ландшафтардың техногенезі, 3 кр.
            Географиялық зерттеулер әдістемесі, 2 кр.
            Геосаясат, 3 кр.
            Елтану, 3 кр.
            Материалдық өндіріс негіздері, 3 кр.
            ТМД елдерінің экономикалық географиясы, 3 кр.
            Антропогендік ландшафттану, 3 кр.
            ТМД елдерінің физикалық географиясы, 3 кр.
            Басқарудың географиялық негіздері, 3 кр.
            Геожүйелерді модельдеу, 3 кр.
            Географиядағы зерттеу әдістері, 3 кр.
            Географиялық зерттеулер әдістемесі, 3 кр.
            География және экология пәндерін оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            География және экологияны оқыту, 3 кр.
            Медициналық география, 3 кр.
            Медициналық география және курортология негіздері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының табиғи мұрасы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік географиясы, 3 кр.
            Павлодар облысының географиясы, 3 кр.
            Павлодар облысының геоэкологиясы, 3 кр.
            Табиғатты пайдалану экономикасы, 3 кр.
            Геосаясат, 3 кр.
            Елтану, 3 кр.
            Материалдық өндіріс негіздері, 3 кр.
            ТМД елдерінің экономикалық географиясы, 3 кр.
            Антропогендік ландшафттану, 3 кр.
            ТМД елдерінің физикалық географиясы, 3 кр.
            Басқарудың географиялық негіздері, 3 кр.
            Геожүйелерді модельдеу, 3 кр.
            Географиядағы зерттеу әдістері, 3 кр.
            Географиялық зерттеулер әдістемесі, 3 кр.
            География және экология пәндерін оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            География және экологияны оқыту, 3 кр.
            Медициналық география, 3 кр.
            Медициналық география және курортология негіздері, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының табиғи мұрасы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік географиясы, 3 кр.
            Павлодар облысының географиясы, 3 кр.
            Павлодар облысының геоэкологиясы, 3 кр.
            Физикалық-географиялық аудандастыру, 3 кр.
            Мухиттар географиясы, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Медициналық география, 3 кр.
            Медициналық географиясы, 3 кр.
            Медициналық география және курортология негіздері, 3 кр.
            Геосаясат, 3 кр.
            Елтану, 3 кр.
            Материалдық өндіріс негіздері, 3 кр.
            ТМД елдерінің экономикалық географиясы, 3 кр.
            Антропогендік ландшафттану, 3 кр.
            ТМД елдерінің физикалық географиясы, 3 кр.
            Географиялық зерттеулер әдістемесі, 3 кр.
            Геожүйелерді модельдеу, 3 кр.
            География және экология пәндерін оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            Географиядағы зерттеу әдістері, 3 кр.
            Медициналық география және курортология негіздері, 3 кр.
            Мухиттар географиясы, 3 кр.
            Физикалық-географиялық аудандастыру, 3 кр.
            География және экология пәндерін оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            География және экологияны оқыту, 3 кр.
            Физикалық-географиялық аудандастыру, 3 кр.
            Павлодар облысының географиясы, 3 кр.
            Павлодар облысының геоэкологиясы, 3 кр.
            Географиядағы зерттеу әдістері, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            География және экология пәндерін оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            Басқарудың географиялық негіздері, 3 кр.
            География және экология пәндерін оқытудың әдістемесі, 3 кр.
            Медициналық географиясы, 3 кр.
            Медициналық география және курортология негіздері, 3 кр.
            Геосаясат, 3 кр.
            Елтану, 3 кр.
            Материалдық өндіріс негіздері, 3 кр.
            ТМД елдерінің экономикалық географиясы, 3 кр.
            Антропогендік ландшафттану, 3 кр.
            ТМД елдерінің физикалық географиясы, 3 кр.
            Географиялық зерттеулер әдістемесі, 3 кр.
            Геожүйелерді модельдеу, 3 кр.
            Мухиттар географиясы, 3 кр.
            География және экологияны оқыту, 3 кр.
            Физикалық-географиялық аудандастыру, 3 кр.
            Павлодар облысының географиясы, 3 кр.
            Павлодар облысының геоэкологиясы, 3 кр.
            Географиядағы зерттеу әдістері, 3 кр.
            Басқарудың географиялық негіздері, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb