Қателік
  • Error loading component: com_qualchar, 1
  • Error loading component: com_qualchar, 1
  • Error loading component: com_qualchar, 1
Біліктілік пен қызметтер тізімі
Біліктілік пен қызметтер тізімі050702 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бітірген тү- лекке автоматтандыру және басқару бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. Түлектердің біліктілігі және лауазымдары Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2002 ж. 21.11. №273-П бұйры- ғымен бекітілген “Жетекшілердің, мамандардың және басқа қызметкерлердің біліктілік анықтамасына” сәйкес анықталады.
Кәсіптік қызмет саласыТүлектер өндірістің барлық саласында ақпаратты өңдеу әдістері мен құ- ралдарын қолдана отырып басқару мен байланысты техникалық жүйелерде ав- томаттандыру, ақпараттандыру және басқару облысында жұмыс істеуге дайын- далған.
Кәсіптік қызмет нысандарыБітірушіліредің кәсіптік қызмет объектісі әртүрлі өндірістердің техноло- гиялық процесстерін автоматтандырылған басқару жүйесі, әртүрлі бағыттарда- ғы автоматтандырылған ақпаратты-басқару жүйелері, әртүрлі бағыттағы мәлі- меттерді қабылдау, өңдеу және жіберудің автоматтандырылған жүйесі, жүйе- лерді, объектілерді, құрылғыларды жобалаудың автоматтандырылған жүйесі, әртүрлі өнімдерді өндіруді технологиялық дайындаудың автоматтандырылған жүйесі, өнеркәсіптің әртүрлі саласындағы бөлшектерді, бұйымдарды, тораптар- ды, құрылғыларды кешенді сынаудың автоматтандырылған жүйесі бола алады.
Кәсіптік қызмет пәніКәсіби қызметінің аймағы есебіне басқару жүйесін құру мақсатындағы технологиялық жабдықтар мен информацияны талдау, жөндеу, өңдеу құралда- ры жатады.
Кәсіптік қызмет түрлері050702-Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: – сервистік-эксплуатациялық кызметін; – өндірістік -технологиялық кызметін; – ұйымдастыру- басқарушылық кызметін; – жобалау-конструкторлық кызметін; – эксперименттік-зерттеу кызметін.
Кәсіптік қызмет міндеттеріКәсіби қызметінің функциясы әртүрлі автоматтандырылған басқару жүйелерін құрудың бүгінгі сай әдістері мен құралдарын ұйымдастыру және ендіруден тұрады.
Кәсіптік қызметтің типтік мәселесі050702-Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша түлектерді дайындаудың білім беру кәсіби бағдарламасының типтік мәселелері ретінде келесі шарттарды қамтамасыз ету болып табылады: - толық және сапалы кәсібик білім және ғылым мен техниканың өз білімдеріне сәйкес информатика, басқару және автоматика салаларында қажетті кәсіби біліктілікті алып шығуына; - адамның адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қарым-қатынасын реттейтін ізгілік мәдениет, этикалық және құқықтық нормалар мен өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыруға қажетті ойлау мен пайымдау мәдениетін игеруге; - білім берудің өзіндік жеке бағдарламаларын студенттердің өз қалауы- мен таңдауына; - жоғары кәсіби білімнің кейінгі сатыларында білімдерін жалғастыруға.
Кәсіптік қызметтің мақсатыТехнологиялық процесстер мен технологиялық жүйелерді автоматтан- дыру және басқару облысында, және де қолданбалы ғылымдар және ғылыми жетістіктерді қажет ететін өндіріс салаларында ғылыми және инженерлік қыз- мет ету.
Кәсіптік қызметтің құрамы050702 - Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша түлектер келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады: Сервистік-эксплуатациялық кызметін: - автоматты, автоматтандырылган ақпаратты жүйелердің эксплуатациясы, ақпаратты ағындардың және деректілерді қайта беру жабдықтаулар, олардың техникалық, ақпаратты, математикалық және бағдарламалық қамтамасыз етулері; - автоматтандырылған және ақпараттындарылған техникалық жабдықтау-ларын іске қосу, жөндеу және қүнделікті карау. Өндірістік -технологиялық кызметін: - қүрылғыларды жұмыс істету және автоматтандырылған және ақпарат- тандырылған техникалық жабдықтауларын тиімді өндіру технологияларын іске қосу және жасау; -дайын заттардың сапасын бағалау, технологиялық үрдістердің өндірістік бақылауы, шикі заттардың кіреберіс бақылауды тиімді өткізу және ұйымдастыру; - технологиялық үрдістердің параметрлерін есептеу және таңдау бағдар- ламаларын, алгоритмдерін жабдықтауларын шикі заттардың тиімді қолдануы; - өндірілетін өнімдердің сапа қөрсеткіштерін өлшеу негізгі жабдықтау- ларын метрологиялық тексеруден өткізуі; - автоматтандыру техникалық жабдықтаулардың және қүрылғылардың жасау және жөндеу кезіндегі стандарттау және сертификаттау; Ұйымдастыру- басқарушылық кызметін: - тиімді шешімдерді табу және аз уақыттағы және ұзақ уақыттағы жос- парлау кезіндегі (бағасы, сапасы, қауіпсіздігі және орындау мерзімдері) әр түрлі талаптардың арасында келісімді табу; - өнімдердің қажетті сапасын қамтамасыз ету үшін өндірістік және өнді- рістік пен байланысы жоқ ұсталған каражаттарды бағалау. Жобалау-конструкторлық кызметін: - берілген шектеулермен және критерийлармен жобалау есептерін және мақсаттарын жазбалау; - мәселерді шешу жалпыланған түрлерін табу, оларды талдау, болашағын ескерту, көпкритерийлар болған кезінде келісімді шешімді табу; - экономикалық, эргономикалық, эксплуатациялық, конструкторлық, техно- логиялық және энергетикалық көрсеткіштерін ескертіп өндірістік және техноло- гиялық үрдістердің жобаларын орындау, модельдеу, конструкторлау және жасау; Эксперименталды-зерттеу кызметін: - талдау және бақылау жабдықтаулардың қажетті әдістерін қолданып тех- нологиялық үрдістердің және агрегаттардың жағдайын бағалау және тексеру зертеулерін, эксперименталды әлде аналитикалық жұмыстарын өткізу; - жабдыктаулардың және өндірістік әлде технологиялық үрдістердің, күр- делі жүйелердің физикалық және математикалық модельдерін жасау; - нәтежелерді математикалық өндеу әдістерін қолдану және эксперимент- ті жоспарлау.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb