Қателік
  • Error loading component: com_qualchar, 1
  • Error loading component: com_qualchar, 1
  • Error loading component: com_qualchar, 1
Біліктілік пен қызметтер тізімі
Біліктілік пен қызметтер тізімі050119 – Шет тілі: екі шет тілі мамандығы бойынша бакалавриатты бітірушіге білім бакалавры ( шетел тілдері ) академиялық дәрежесі беріледі. Ќазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 22 қараша 2002 жылдың, №273 – П бұйрығымен бекітілген, “лауазымды жетекшілер, мамандар мен басқа да қызметкерлердің біліктілік анықтамалығының” біліктілік талаптарына сәйкес бакалавр белгіленген тәртіп бойынша мамандығына байланысты негізгі және мамандандырылған шетел тілінен дайындығына сәйкес төмендегідей кәсіби қызметін атқара алады: - дипломында тиісті жазуы бар екі шетел тілі (екі еуропа тілі немесе еуропа тілі мен шығыс тілдерінің біреуі) мұғалімі ретінде: - ағылшын және неміс тілдерінің мұғалімі; - ағылшын және француз (немесе испан, итальян) тілдерінің мұғалімі; - неміс және ағылшын тілдерінің мұғалімі; - неміс және француз (немесе испан, итальян) тілдерінің мұғалімі; - француз және ағылшын тілдерінің мұғалімі; - француз және неміс тілдерінің мұғалімі; - ағылшын және араб (немесе түрік, қытай, жапон, корей т.б.) тілдердің мұғалімі; - француз және араб (немесе түрік, қытай, жапон, корей т.б.) тілдердің мұғалімі. - мамандандырылған мектеп мұғалімі (шетел тілдерін тереңдетіп оқытатын және бірқатар пәндерді шетел тіліне оқытатын мектептер); - техникалық және кәсіби білім беру мекемелерінде шетел тілдері мұғалімі ретінде кәсіби іскерлігін жүзеге асырады.
Кәсіптік қызмет саласыБакалавр өзінің кәсіби қызметін жеке тұлғаның шетел тілінің оқу құралдары арқылы дамуын қамтамасыз ететін шетел тілі білімін меңгеру саласында атқарады.
Кәсіптік қызмет нысандарыТүлектердің кәсіби қызметінің нысандары – шетел тілдік үздіксіз және бірізді білім беретін оқу орындары болып табылады: - бастауыш, негізгі жѕне профильді мектептер; - мамандандырылған мектептер; - орта техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары.
Кәсіптік қызмет пәніКөрсетілген мамандық бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің пәндері мыналар: - базалық негізгі шетел тілі бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру; - тілді арнайы мақсаттар негізінде үйретуге байланысты оқу үрдісін ұйымдастыру; - оқу үрдісін тілді академиялық мақсаттар негізінде үйретуге байланысты ұйымдастыру; - екінші шетел тілін оқытуға байланысты оқу үрдісін ұйымдастыру болып табылады.
Кәсіптік қызмет түрлеріКәсіби қызметтің түрлері - білімділік (педагогикалық): оқушылардың шетел тілінде қарым-қатынас жасау құзырын қалыптастыруға қойылатын деңгейлі халықаралық стандарт талаптарын ескере отырып, немесе екі шетел тілінің мұғалімі қызметін атқаруы; - тәжірибелік-зерттеушілік: ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқу, шетел тілі білімін меңгерудің озат тәжірибесімен танысып, оны қорыту, тәжірибелер жүргізу жѕне олардың нәтижесін оқу үрдісінде қолдану; - ұйымдастырушы-басқарушылық: әр түрлі деңгейде шетел тілінен білім берудің мазмұнын жоспарлау; оқу және білім беру үрдісін жүргізу және ұйымдастыру жолдарын анықтау; шетел тілінде ќарым-ќатынас жасау ќђзырын ќалыптастыру сапасыныњ менеджменті мен мониторингісін іске асыру; - ѕлеуметтік-педагогикалыќ: дџние танымы мен ойлау ќабілеті дамыѓан, бірнеше елдіњ мѕдениетін мењгерген тђлѓаны тѕрбиелеу; - оќу-тѕрбиелік: оќу-тѕрбие жђмысын педагогикалыќ џрдістіњ зањдары, зањдылыќтары, тѕрбие механизмдері мен принциптеріне сѕйкес жџзеге асыру, сыныптан тыс тѕрбие жђмысын жоспарлау ќабілеттілігін ќалыптастыру, наќты тѕрбиелік міндеттерді аныќтап шешу, оќушыларды тѕрбиелеу мен оќытудыњ ѕр тџрлі ѕдістері мен формаларын тањдап ќолдана білу; оќушылармен, сол сыныпта жђмыс істейтін мђѓалімдермен жѕне ата-аналармен тыѓыз байланыс жасау; оќу – тѕрбие ісінде арнайы амал-тѕсілдерді дамыту; - оќу-технологиялыќ: аќпарат сауаттылыѓы, оќу џрдісінде жања технологияларды (оныњ ішінде шетел тілдерін оќытудыњ мультимедиялыќ ќђралдарды) ќолдану жѕне оларды игеру.
Кәсіптік қызмет міндеттеріКѕсіби ќызметініњ функциясы Бакалавр оќушыныњ тђлѓасына баѓытталѓан кѕсіби педагогикалыќ іс- ѕрекеттіњ: - маќсат ќоя білу ќызметін: коммуникативті оќыту, тѕрбиелеу, дамыту ќызметтерін; - оперативтік - ќђрылымдыќ ќызметтерін: гностикалыќ (зерттеушілік), ќђрастырушы-жоспарлау, ђйымдастырушылыќ, игерушілік-ќђрылымдыќ ќызметтерін.
Кәсіптік қызметтің типтік мәселесіКѕсіби ќызметініњ типтік міндеттері Шетел тілін оќыту ѕдістемесі теориясы мен ѕдістеме пѕнімен тыѓыз байланысты базалыќ ѓылымдарынан (лингвистика, психология, педагогика, психолингвистика) алѓан іргелі білімі негізінде бакалавр кѕсіби баѓытталѓан жѕне оќу-тѕрбие саласындаѓы міндеттерді ќойып, оларды шеше білуі ќажет: - эвристикалыќ, - проблемалыќ-ізденіс, - модельдеу, - сараптама-болжамдыќ, - оќу-зерттеушілік сипатында.
Кәсіптік қызметтің мақсатыОрта мектепте екі шетел тілініњ мђѓалімініњ кѕсіби-педагогикалыќ ќызметініњ негізгі баѓыттары оныњ негізгі жѕне мамандандаралѓан біліктілігіне сѕйкес мыналар болып табылады: - бастауыш, негізгі, профильдік мектеп пен шетел тілдерін терењдете оќитын (соныњ ішінде бірќатар пѕндерді шетел тілінде оќытатын) мектепте шетел тілдерінен оќу процесін ђйымдастырады; - шетел тілінен сыныптан тыс жђмысты жџргізу; - шетел тілі ќђралдарыныњ кљмегімен тѕрбие жђмысын жџзеге асыру; - мектептегі біртђтас педагогикалыќ процесс жџйесінде жџргізілетін тѕрбие-педагогикалыќ ќызмет; - љзініњ кѕсіби-педагогикалыќ біліктілігін жетілдіру; ењ жања аќпараттыќ технологияларды мењгеру.
Кәсіптік қызметтің құрамыШетел тілі пѕнініњ мђѓалімініњ / оќытушысыныњ тљмендегідей кѕсіби мањызды ќабілеттерін ќамтиды: - мѕдениетаралыќ ќарым-ќатынас жасау ќабілетін ќамтамасыз ететін оќушыныњё јлемніњ инофондыќ бейнесін оќып жатќан тілдіњ кљмегімен кљрсете алатын екінші тілді мењгерген тђлѓа ретіндегі ќасиетін ќалыптастыруѓа баѓыттай отырып, љзініњ кѕсіби ќызметін педагогикалыќ, психологиялыќ жѕне ѕдістемелік тђрѓыда дђрыс жџзеге асыру; - оќушы тђлѓасыныњ индивидуалдыќ ерекшеліктерін зерттей білу; - љзін-љзі баѓалау жѕне оќушылардыњ рефлексивтік ќабілетін ќалыптастыру іскерліктрін мењгеру; - оќу џрдісін ђйымдастыруда ќазіргі заманѓы талаптарын ескере отырып жѕне шетел тілін мењгерудіњ объективті зањдылыќтары негізінде љзініњ кѕсіби іс-ѕрекеттерін жоспарлау; - елтану жѕне мѕдениеттану сипатындаѓы тџп нђсќалы материалды тањдай білу жѕне оларды ѕдістемелік тђрѓыда тџсіндіріп беру; - оќушылардыњ шыѓармашылыќ интерактивтік жђмыс тџрлерін ќолдана отырып, сабаќ барысында шетел тілінде ќарым-ќатынас жасауды ђйымдастыру; - сабаќ барысында ѕрбір оќушыныњ мџмкіндіктерін ашуѓа жаѓдай туѓызатын, оќушыныњ кљњіл-кџйін, оныњ шыѓармашылыќ, танымдыќ жѕне сљйлеу ќабілетін, басќалармен ѕлеуметтік ќарым-ќатынас жасай алу икемділігін дамытуѓа ынталандыратын жаѓымды психологиялыќ ахуал туѓызу; - халыќаралыќ стандарт талаптарына сай баќылай – тџзету механизмін ќолдану
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb