Қателік
  • Error loading component: com_qualchar, 1
  • Error loading component: com_qualchar, 1
  • Error loading component: com_qualchar, 1
Біліктілік пен қызметтер тізімі
Біліктілік пен қызметтер тізімі050709 - Металлургия мамандығы бойынша бітіруші түлекке металлургия бакалавры академиялық дәріжесі беріледі. Түлектердің біліктігі және лауазымдары Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігiнiң 21.11.2002 ж. № 273-П бұйры- ғымен бекiтiлген «Жетекшілердің, мамандардың және басқа да қызметкерлер- дiң бiлiктiлiк анықтамасына» сәйкес анықталады
Кәсіптік қызмет саласыБакалавриатты бітірушы мамандар өнеркәсіптерде өндірістік-технология- лық және ұйымдастырушылық жұмыстарын, сонымен қатар байытылған, қара, түсті, сирек кездесетін және радиоактивті металдарды, құймаларды және ар- найы материалдар алу; металдар мен құймаларды өңдеу бағытында ғылыми- зерттеу жұмыстарын жүргізеді; металдар мен қорытпаларды термиялық өңдеу.
Кәсіптік қызмет нысандарыОқу бітіруші түлектердің кәсіби қызмет ету объектілеріне қара және түсті металлургия, химиялық, кен-байыту, машина жасау өндірісі кәсіпорандары, са- лалық ғылыми-зерттеу және жобалау институттары, заводтық лабораториялар, жоғары және орта техникалық оқу орындары жатады.
Кәсіптік қызмет пәніКәсіби қызметінің пәні болып металлургиялық өндірістің технологиялық процестері, алғашқы шикізатты өндеу және тұтыну қасиеттері жоғары металл өнімдерін өндіру; металдар мен материалдарды алу және өңдеу технология- лары, құрылымын және қасиеттерін зерттеу, тау-кен металлургия өндірісінің жабдықтары, металлургиялық өндірісті және ақырғы өнімнің сапасын автоматты басқару мен бақылау жүйесі есептелінеді
Кәсіптік қызмет түрлері050709 - Металлургия мамандығын бітіруші бакалавр төмендегідей кәсі- би қызмет түрлерін атқара алады: - өңдірістік-технологиялық; - ұйымдастыру; - есептеу-жобалау; - экспериментік-зерттеу.
Кәсіптік қызмет міндеттері- кәсіби қызметтің атқару функциялары; - еңбек қорғау ережелерінің сақталуын бақылау; - кішігірім атқару ұжымдарының жұмысын ұйымдастыру; - төменгі өндірістік бөлімшелердің оперативті жоспарларын жасау; - техникалық құжаттарды жасау, төменгі өндірістік бөлімшелердің жұмысының жедел жоспарларын жасау; - жүргізілетін зерттеулердің сипатын беру, деректерді дайындап есеп беруді шолу және ғылыми басылымдарды дайындау; - ғылыми-техникалық ақпаратты меңгеру, автоматтандырылған жобалар мен зерттеулердің стандартты пакеттерінің негізінде процестер және объекті- лердің математикалық моделін жасау; - белгілі әдіс бойынша тәжірибелер жүргізу және нәтижелерге талдау жасау; - өлшеу және бақылау жүргізу, талдау, есеп беруге және ғылыми басылымдарға қажет деректерді жинау.
Кәсіптік қызметтің типтік мәселесі- технологиялық процеске және жабдық жұмысына бақылау жүргізу; - металлургиялық қайта өндеудің бастапқы және соңғы өнімдеріне талдау жасау; - жұмыс сызбаларын орындау; - ауысым, бригада, лаборанттар жұмысын ұйымдастыру; - экологиялық және технологиялық мониторинг.
Кәсіптік қызметтің мақсаты- өндірістік-технологиялық жұмысы; - ғылыми-зерттеу жұмысы; - есептеу-жобалау жұмысы.
Кәсіптік қызметтің құрамы- алынатын өнімнің сапасын және технологиялық процесстің регламентін сақталуды қамтамасыз ету; - технологиялық процестер мен жабдық жұмысына бақылау жүргізу; - химиялық, физика-химиялық, гранулометриялық және басқа талдау түр- лері; - жаңа технологиялар мен жабыдқтарды енгізуге қатысу; - техникалық және өндірістік есеп беруді құрастыру;техникалық әдебиеттермен жұмыс істеу; - процестерді жүргізуде прогрессивті әдістерді қолдану; - қазіргі кезгі еңбекті ұйымдастырудың жаңа әдістерін және аспаптар мен қоңдырғыларда жұмыс істеуді игеру
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb