Қателік
  • Error loading component: com_qualchar, 1
  • Error loading component: com_qualchar, 1
  • Error loading component: com_qualchar, 1
Біліктілік пен қызметтер тізімі
Біліктілік пен қызметтер тізімі050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығы бой- ынша бітірген түлекке «Стандарттау, метрология және сертификаттау бака- лавры» академиялық дәрежесі беріледі. Түлектердің біліктілігі және қызметтері Қазақстан Республикасының Ең- бек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 21.11.2002 ж. №273-П бұй- рығымен бекітіліген «Жетекшілердің, мамандардың және басқа да қызметкер- лердің біліктілік анықтамасына» сәйкес анықталады:
Кәсіптік қызмет саласыБітірушілердің кәсіптік қызметінің салалары - нормалардың орындалуын бақылау және тарату, өнімдерге талаптар мен ережелер, процестер және жүйе- лерді құру, олардың өнімдері, өндірістері, қолданулары және метрологиялық қамтамасыз етулері, өнімдердің және қызмет көрсетулердің қауіпсіздіктері, өн- дірушілер мен тұтынушылар үшін биік экономикалық тиімділік.
Кәсіптік қызмет нысандарыБітірушілердің кәсіби қызметінің объектісі басқару органдары, кәсіпо- рындар мен ұйымдар, өнімге, қызметке, жұмысқа, кәсіпорындар мен сынау зертханаларының жабдықтарына, өлшеу, сынау, бақылау әдістеріне, құралда- рына, нормативтік құжаттарға, стандарттау, сертификаттау, метрология, сапа менеджменті жүйесіне, өндірістік, әлеуметтік, экологиялық қызметті метроло- гиялық қамтамасыз етуге, өлшеу техникасын жобалауға, дайындауға, пайдала- нуға тікелей қатысты басқару органдары, кәсіпорындар, мемлекеттік және мем- лекеттік емес меншік түріндегі ұйымдар бола алады.
Кәсіптік қызмет пәніКәсіби қызметінің пәні нормативтік және нормативті-техникалық құжат- тар, өлшеу тәсілдері, зерттеу мен бақылау, метрологиялық қамтамасыз етулер бола алады
Кәсіптік қызмет түрлері050732-Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығы бойын- ша бакалаврлар мынадай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: - ұйымдастыру және басқару; - өндірістік-технологиялық; - жобалық-конструкторлық; - есептік-жобалық.
Кәсіптік қызмет міндеттеріБітірушілердің кәсіптік қызметінің функциялары: - стандарттарға өзгерістер енгізу, нормативті және нормативті техника- лық құжаттардың өңдеулері; - констукторлық, технологиялық және пайдалану құжаттарының метро- логиялық сараптамалары, геометриялық дәлдіктердің жекелеген көрсеткіштер- інің өлшеу тәсілдерін өңдеу; өлшеу тәсілдерін тексерудің әдістерін өңдеу; - өндіріс жағдайларының анализдері және өнім сапаларының тұрақты ба- ғалары, қызмет көрсету және әрі қарайғы сертификаттау мақсаттарының жү- йелері, ескерту шараларының орындалу бағалары; - қызмет көрсетулер, профилактикалық тексерістерді ұйымдастыру және жөндеулерге жататын заттарды өлшеу, зерттеулер мен бақылаулар; - стандарт талаптарына сәйкес және басқа да нормативті құжаттарға сәй- кес инспекциялық және мемлекеттік бақылау; - эксперименттерді, өлшеулерді, бақылауларды жүргізу, зерттеу қоры- тындыларын және ғылыми дайындамаларды енгізу
Кәсіптік қызметтің типтік мәселесі050732-Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығы бойын- ша бітірушілер кәсіптік қызметтің түрі бойынша келесі типтік міндеттерді шешуге дайын. Ұйымдастыру және басқару: - менеджмент бойынша өнім сапаларының шараларын ұйымдастыру, өн- імдер, зерттеулер мен пайдаланулар, жұмыстарды стандартизациялау, метрологиялар және сертификаттау арқылы жоспарлау, кәсіпорын стандарттарында қолданылатын жүйелік тексерістер, техникалық жағдайлар және басқа да құжаттар; - менеджмент сапасы жүйелерін енгізу және өңдеуге басшылық жасау метрологиялық сараптамалар және жаңа өлшеу техникаларын дайындауға жоспарлар енгізу, олар техникалық тапсырмалардың стандарттар әзірлемелерінде құрастырылған және сертификаттарды жүргізуге тапсырыстар беру; - дайын өнімдерді зерттеудің бақылауларын жүзеге асыру және материалды ресурстар шараларына түсіру, жаңа әдістерді енгізу, дайындау, бақылаулар және стандартталған зерттеулер. Өндірістік-технологиялық қызмет: - өнім сапасы менеджменті бойынша тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз ету, жаңа әзірлемелер бойынша және ықпал ететін стандарттарды қайта қарастыру, техникалық жағдайлар және стандарттау, метрология, сертификаттау бойынша басқа да құжаттар; - жүйелерді сапа менеджментіне енгізу әзірлемелері, кәсіпорын стандарттары; - ақау деңгейлерінің бағалары және олардың болу салдарын талдау, сапа менеджментттерінің қазіргі заманғы әдістерін енгізу, статистикалық және бұ- зылмайтын бақылаулар; - технологиялық процестер мен өнімдердің бақылау параметрлерінің өлшемдерінің номенклатураларын анықтау, бақылаулардың дәлдігімен және оптимальды нормаларын бақылау, өлшеу тәсілдеін таңдау, бақылаулар мен зерттеулер, өлшеулерді орындауға әдістердің әзірлемелері, зерттеулер мен бақы- лаулар. Есептік-жобалау қызметтері: - жобалаулардың мақсаттарын қалыптастыруда жаңа немесе сапа менеджменті тәсілдерін құру, метрологиялық қамтамасыз етулер мен стандарттаулар; - алғашқы берілулердегі дәлелденбейтін есептердің альтернативті салыстыру негіздерінде проблемаларды шешудегі ең жақсы варианттар анықталған; - сапа менеджменті облыстарындағы технологиялық шешімдер мен констукторлық әзірлемелері, метрологиялық қамтамсыз етулер мен стандарттаулар; - техникалық жағдайлар, стандарттар, нұсқаулар мен техникалық бейнелеулердің жобаларын дайындау; - тәсілдерді жобалау кезінде қазіргі заманғы ақпараттарды және сапа менеджменті технологияларын пайдалану, метрологиялық қамтамасыз етулер мен стандарттаулар. Эксперименттік-зерттеу қызметі: - өнімдердің динамика сапалары мен жағдайларын талдау, өнеркәсіптерді метрологиялық қамтамасз ету, стандарттаулар мен сертификаттау; - теориялық модельдердің пайда болулары, олар технологиялық процестер мен өнім сапаларын зерттейді, метрологиялық қамтамасыз етулердің тиім- ділігі мен стандарттаулардың тиімділігін бағалау; - жоспарларды өңдеу, зерттеулер жүргізудегі бағдарламалар мен әдістер, өнім сапаларын өлшеу және бақылау; - талдау әдістерінің проблемалық-жобалау әдістерін пайдалану, сапа менеджменті процестерінің синтездері мен оптимизациялары, метрологиялық қамтамасыз етулер, стандарттау мен сертификаттау.
Кәсіптік қызметтің мақсатыБерілген мамандықты бітірушінің кәсіби қызметінің бағыттары: - сала және қолдану облыстары бойынша стандарттау; - сала және қолдану облыстары бойынша метрологиялар және метрологилық қамтамасыз етулер; - сала және қолдану облыстары бойынша сертификаттау.
Кәсіптік қызметтің құрамыБітірушілердің қызмет бағыттары бойынша кәсіби қызметінің мазмұны: стандарттау: - ұйымдар, әзірлемелер, нормативті құжаттар мен стандарттарға өзгеріс- тер енгізу; - жобаларға, бағдарламаларға, стандарттарға, техникалық жағдайларға, стандарттау бойынша құжаттарға және әсер етуші заңнамалықтарға сәйкес ба- ғаларды сараптау, құжаттар мен стандарттарға өзара байланысты техникалық регламенттер; - халықаралық және шетелдік техникалық регламенттерді, стандарттар- ды, техникалық жағдайлар мен басқа да нормативті құжаттарды стандарттау, метрология және сертификаттау арқылы Қазақстан Республикасы аумақтарын- да пайдалануды талдау; - нормативтік құжаттардың әсер етуші базаларын талдау, қызмет бағала- ры және сала және қолдану облыстары бойынша жету деңгейлерінде қолдану, олардың іске асуының қосымшалары; метрология және метрологиялық қамтамасыз ету: - өнімдер мен технологиялық процестерді номенклатуралы және бақылау параметрлерінде өлшеу, өлшеу дәлдіктерінің оптимальды нормалары, өлшеу тәсілдерін таңдау, зерттеулер мен бақылаулар; - өлшемдердің орындалуының әдістерінің әзірлемелері және өлшеу тәсіл- дерінің бақылаулары мен зерттеулерді жүргізу бағдарламаларының орындалу- лары, нақтылы өнеркәсіптер үшін өлшеу жүйелерінің әзірлемелері; - өлшеу тәсілдері түрлерін зерттеу және бекіту, өлшеу тәсілдерінің ат- тастациялары, метрологиялық бақылау және өлшеу тәсілдері үшін қадағалау- лар; - метрологиялық сараптамалар және конструкторлық, технологиялық жә- не пайдалану құжаттарының метрологиялық үндеулері; - жаңа өлшеу техникаларының жоспарға енгізуге дайындалу,өлшеу әдіс- терінің прогрессивтерін енгізу, бақылаулар мен зерттеулер; сертификаттау: - өнімдер сертификацияларын көрсететін, процестер мен жүйелерді, стан- дарттарға сай талаптардың сәйкестіктері және басқа да нормативті құжаттарды талдау; - өнеркәсіптердің және шығарылатын өнімдердің сапаларның тұрақты ба- ғаларын талдау жағдайлары ( қызмет көрсету); - әдістердің әзірлемелері және өнімдердің өнім жағдайларын тексеру бағ- дарламалары мен мекемелердегі менеджмент сапаларының жүйелерін қалып- тастыру; - сертификатталған өнімдер, процестер мен жүйелерді инспекциялық ба- қылауларда жүргізу және ұйымдастыру; - ескерту және түзету шараларының орындалу бағалары.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb