Қателік
  • Error loading component: com_qualchar, 1
  • Error loading component: com_qualchar, 1
  • Error loading component: com_qualchar, 1
Біліктілік пен қызметтер тізімі
Біліктілік пен қызметтер тізімі050609 – Ãåîãðàôèÿ мамандығын бітірушілерге –география бакалавры де- ген академиялық дәреже беріледі. Квалификациясы – география мұғалімі және географ маманы. География бакалавры Қазақстан Республикасының заңына, жоғары кәсіптік білім беруге байланысты төмендегідей қызмет атқара алады: инженер - лаборант, қоршаған ортаны қорғаумен айналысатын инженер, сонымен қатар, педагогикалық жұшмыстарға байланысы бар колледждерде, жалпыға білім беру мекемелерінде, орта кәсіптік білім беру мекемелерінде, менеджер т.б. Түлектердің біліктілігі мен қызметтері Қазақстан Республикасының Ең- бек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 21.11.2002 жылғы № 273- П бұйрығымен бекітілген “Жетекшілердің, мамандардың және басқа да қыз- меткерлердің біліктілік анықтамасына” сәйкес анықталады.
Кәсіптік қызмет саласы050609 – Ãåîãðàôèÿ ìàìàíäûғû áîéûíøà áàêàëàâðäûң êåñiáè қûçìåò àò- қàðó îðûíäàðû: - æîáàëàó, ғûëûìè-içäåíiñ мекемелері; - іргелі, ғылыми қолданбалы және географиялық жобалар; - òàáèғàòòû қîðғàó îðãàíäàðû мен òàáèғàòòû ïàéäàëàíó áàñқàðìàñû; - қоршаған ортада экологиялық-географиялық мониторинг өткізу; - áiëiì áåðó мен туристік қызмет көрсету.
Кәсіптік қызмет нысандарыБітіршілердің кәсіптік қызмет объектісі. - жобалау, ізденіс өткізу, ғылыми институттар, туристік бюролар мен фирмалар т.б.; - табиғи ортаны қорғау Министрлігінің табиғатты қорғау органдары мен табиғатты пайдалану басқармасы; - жалпыға білім беру мектептері мен арнайы оқу орындары бола алады.
Кәсіптік қызмет пәні- ãåîãðàôèÿëûқ қàáûқ æәíå îíûң құðûëûñû, қàëûïòàñóû, äàìóû; - жаһандық, аймақтық және жергілікті деңгейдегі òàáèғè, òàáèғè-àíòðîïîãåíäiк, ýêîíîìèêàëûқ æәíå àóìàқòûқ-өíäiðiñòiê æүéåëåð; - әлеуметттік – экономикалық, табиғи құбылыстар мен үрдістерді тақы- рыптық картаға түсіру;
Кәсіптік қызмет түрлері050609 – Ãåîãðàôèÿ ìàìàíäûғû áîéûíøà áàêàëàâðлар мынандай êәñiáè қûçìåò түрлерін атқара алады: - білім беру (ïåäàãîãèêàëûқ); - ғûëûìè-çåðòòåó, - өíäiðiñòiê-æîáàëàó; - табиғатты қорғау; - туристік-рекреациялық. Êәñiáè äàÿðëàóäûң íàқòû ìàçìұíûí æîғàðû îқó îðíûíûң áiëiì áåðó áàғäàðëàìàñû àíûқòàéäû.
Кәсіптік қызмет міндеттері050609 – Ãåîãðàôèÿ ìàìàíäûғû áîéûíøà áàêàëàâð òөìåíäåãiäåé æұìûñòàðғà қàòûñóғà äàÿð áîëóû қàæåò: - білім беру мекемелерінде оқу ісін ұйымдастыруға көмек көрсету; мем- лекеттік стандартқа сәйкес құрастырылған жалпы білім беру мектептерінің типтік оқу жоспарларының орындалуын қадағалау; - “География” пәні бойынша мектеп оқушыларының білім деңгейінің жо- ғары болуын қамтамасыз ету; - география мен экология бойынша оқу бағдарламаларын жазуға қаты- су; - оқу құралдарын ғылыми баспадан шығаруға қатысу; - топографиялық және картографиялық суретке тұсіруге қатысу; - кешенді салалық, аймақтық, ұлттық және жаһандық географиялық про- блемаларға қатысу, оларды шешу жолдарына ұсыныс жасау; - типтік табиғатты қорғау шараларын жобалау;
Кәсіптік қызметтің типтік мәселесі- табиғи ортаның физикалық-географиялық сипаттамасымен танысу; - табиғи-аймақтық кешендердің кеңістік пен уақыт аралығындағы заңды- лықтарын зерттеу; - қоғамның аймақтық ұйымдасуының әлеуметтік-экономикалық сипатта- масын зерттеу; - урбандалған аймақтар мен ауылды жерлердегі халықтың орналасу ерек- шеліктерімен танысу; - табиғи және әлеуметтік-экономикалық жүйелердің жақын арада және болашақта дамуын болжау.
Кәсіптік қызметтің мақсатыБітірушінің қызмет істеу бағыты олардың алған квалификациясы мен гео- графиялық және табиғи ортаны қорғау кәсіби мамандығына сәйкес келеді.
Кәсіптік қызметтің құрамы- бөлімдердің, лабораториялардың, геологиялық-географиялық, эконо- микалық - географиялық және экологиялық бағыттағы өндірістік ұйымдар- дың экспедицияларында, аймақтық болжау және басқару бөлімдерінің маман- дары; - картографиядан редактор; - табиғатты қорғау кеңестерінің эксперттері; - орта білім беру мекемелерінде, колледждерде, гимназияларда география пәнінен оқытушы; - ғылыми зерттеу институттарында, жобалау және ғылыми-өндірістік ұй- ымдарда, академиялық институттарда жетекші инженер және ғылыми қызмет- кер ретінде қызмет атқара алады.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb