Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            ДШС биохимиясы, 2 кр.
            Жеңіл атлетика, 2 кр.
            Гимнастика, 2 кр.
            Шаңғы спорты, 2 кр.
            Баскетбол, 2 кр.
            Волейбол, 2 кр.
            Жүзу, 2 кр.
            Ұлттық спорт түрлері, 2 кр.
            Анатомия, спорт морфоло-гиясының негіздері, 3 кр.
            Адам физиологиясы (жалпы және жас), 2 кр.
            Жалпы педагогика, дене шынықтыру және спорт педагогикасы, 3 кр.
            Жалпы психология, дене шынықтыру және спорт психологиясы, 3 кр.
            Дене шынықтыру тарихы, олимпадалық спорт, 2 кр.
            Спорт теориясы мен әдіс-темесі, 3 кр.
            Дене шынықтыру және спорт менеджменті, 2 кр.
            Спорт медицинасы, 2 кр.
            Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Анатомия, спорт морфоло-гиясының негіздері 2, 1 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 3 кр.
            Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Дене шынықтыру мен спорт биохимиясы, 2 кр.
            Жеңіл атлетика, 2 кр.
            Гимнастика, 2 кр.
            Шаңғы спорты, 2 кр.
            Баскетбол, 2 кр.
            Волейбол, 2 кр.
            Жүзу, 2 кр.
            Ұлттық спорт түрлері, 2 кр.
            Анатомия, спорт морфоло-гиясының негіздері, 3 кр.
            Адам физиологиясы (жалпы және жасқа қарай), 2 кр.
            Жалпы педагогика, дене шынықтыру және спорт педагогикасы, 3 кр.
            Жалпы психология, дене шынықтыру және спорт психологиясы, 3 кр.
            Дене шынықтыру тарихы, олимпадалық спорт, 2 кр.
            Спорт теориясы мен әдіс-темесі, 3 кр.
            Дене шынықтыру және спорт менеджменті, 2 кр.
            Спорт медицинасы, 2 кр.
            Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жалпы педагогика, дене шынықтыру және спорт педагогикасы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Дене шынықтыру және спорт бойынша оқытуд әдістемесі, 3 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Дене шынықтыру және спорт бойынша оқытуд әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Дене шынықтыру мен спорт педагогикасы, 2 кр.
            Жалпы және жас психологиясы, 2 кр.
            Дене шынықтыру және спорт менеджменті, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Бала мен жасөспірім және кәсіби спортының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Дене шынықтыру мен спорт педагогикасы, 2 кр.
            Бала мен жасөспірім және кәсіби спортының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Жалпы және жас психологиясы, 2 кр.
            Дене шынықтыру және спорт менеджменті, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Таңдаған спорт түрін оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Таңдаған спорт түрі бойынша дене дайындығы, 2 кр.
            Таңдаған спорт түріндегі техникалық-тактикалық дайындығы, 2 кр.
            Таңдаған спорт түріндегі дай-ындықтың жас ерекшеліктері, 2 кр.
            Таңдаған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік, 2 кр.
            Таңдаған спорт түрі бойынша спорттық дайындық процесін басқару, 2 кр.
            Таңдаған спорт түрі бойынша кәсіптік жаттықтырушылық қызметті жетілдіру, 2 кр.
            Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Таңдаған спорт түрін оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Таңдаған спорт түрі бойынша дене дайындығы, 2 кр.
            Таңдаған спорт түріндегі техникалық-тактикалық дайындығы, 2 кр.
            Таңдаған спорт түріндегі дай-ындықтың жас ерекшеліктері, 2 кр.
            Таңдаған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік, 2 кр.
            Таңдаған спорт түрі бойынша спорттық дайындық процесін басқару, 2 кр.
            Таңдаған спорт түрі бойынша кәсіптік жаттықтырушылық қызметті жетілдіру, 2 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Спорттың негізгі түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (жаңартылған мектеп бағдарламасы бойынша), 2 кр.
            Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
            Спорттың негізгі түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (жаңартылған мектеп бағдарламасы бойынша), 2 кр.
            Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb